česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Organizační struktura  Ateliér ekologie

Ateliér ekologie

Odborníci ateliéru hodnotí dopady stavebních záměrů a koncepcí na životní prostředí v různých stupních předprojektové a projektové přípravy, vypracovávají nezávislé expertízy a poskytují služby odborného ekologického dohledu při realizaci staveb.

V ateliéru ekologie se zpracovávají tyto typy dokumentací:

  • Oznámení, Dokumentace a Posudky EIA podle §6, §8 s §9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
  • Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí (SEA) podle §10i zákona č.100/2001 Sb.
  • Posouzení vlivů záměrů a koncepcí dle §45i (NATURA 2000) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Biologická hodnocení ve smyslu §67 zákona č.114/1992 Sb.
  • Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na krajinný ráz dle §12 zákona č.114/1992 Sb.
  • Zpracování podkladů pro financování staveb ze zdrojů EU

Dalšími činnostmi je zajištění přírodovědných průzkumů, dozorování staveb v rozsahu zákona č.114/1992 Sb. (tzv. ekodozor), zpracování Migračních studií a dalších expertiz.

Na Slovensku zpracováváme dokumenty podle zákona č.24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), dokumenty ochrany prírody podle zákona č.543/2002 Z.z., o ochraně prírody a krajiny a další zprávy a přílohy týkající se životního prostředí.

Ateliér ekologie disponuje vlastními odbornými pracovníky na pracovištích v Brně a v Banské Bystrici, kteří jsou odborně způsobilí a autorizovaní podle českých zákonů č.114/1992 Sb., č.100/2001 Sb. a slovenských zákonů č.543/2002 Z.z a č.24/2006 Z.z. Dále také spolupracuje s řadou externích specialistů.

Naši lidé

Ředitelem útvaru ekologie s pracovišti v Brně a v Banské Bystrici je Mgr. Tomáš Šikula kontakty.

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila