česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Organizační struktura  Ateliér ochrany a tvorby krajiny

Ateliér ochrany a tvorby krajiny

V ateliéru ochrany a tvorby krajiny se provádějí terénní průzkumy a zpracovává se projektová dokumentace těch stavebních objektů, které spadají do sféry ochrany a tvorby krajiny.

Jedná se zejména o tyto odborné činnosti

  • návrh vegetačních úprav a náhradní výsadby
  • návrh rekultivací
  • dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin určených ke kácení
  • výpočty odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
  • výpočty poplatků za odnětí lesních pozemků a výpočty náhrad škod způsobených na lesích
  • návrh územních systémů ekologické stability (ÚSES)
  • posudky vlivu liniových staveb na jednotlivé prvky ÚSES včetně návrhů kompenzačních opatření
  • návrh komplexních pozemkových úprav

V ateliéru pracují inženýři se zaměřením na krajinné inženýrství, zemědělství nebo lesnictví. Mezi nimi je autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability a držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudků posuzování vlivů na životní prostředí. Pracovníci ateliéru rovněž jsou rovněž vyškoleni k posuzování vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz.

Naši lidé

Vedoucí ateliéru ochrany a tvorby krajiny je Ing. Jitka Suchomelová kontakty.

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila