česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Organizační struktura  Ateliéry dopravního inženýrství

Ateliéry dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy

Vykonávají konzultační, projektovou a expertní činnost v oblastech dopravního inženýrství a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Brněnský i bratislavský ateliér dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy je založen na více než 30-ti leté zkušenosti hlavních inženýrů projektů s dopravními průzkumy, modelováním dopravy a posuzováním ekonomických dopadů investic, získanými v brněnském i bratislavském Dopravoprojektu a následně i ve firmě ADIAS jako přímém pokračovateli původního Ateliéru dopravního inženýrství Dopravoprojektu Brno.

Pracovníci obou ateliérů vypracovávají generely dopravy územních celků, generely jednotlivých druhů doprav a veškeré další související dopravně – inženýrské podklady pro územně plánovací dokumentace, včetně koncepcí MHD, cyklistické dopravy a studií a politik parkování.  Nedílnou součástí práce ateliérů jsou všechny druhy dopravních průzkumů a z nich vyplývající dopravní modely, případně kapacitní výpočty komunikací, nebo jejich uzlů. Ateliéry jsou správci několika krajských a městských dopravních modelů. Významnou oblast činnosti tvoří také posuzování efektivity výstavby komunikací metodou HDM 4, pasportizace komunikací a dále hlukové studie, zpracovávané především jako podklad pro udělení výjimek pro orgány ochrany veřejného zdraví.

Ateliéry se také zabývají projekty bezpečností silničního provozu, a to především z hlediska bezpečnosti silniční infrastruktury a prevence dopravních úrazů. Zástupci ateliérů se přímo podíleli na projektu RIPCORD 6.RP EU, který se stal významným podkladem pro Směrnici 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury a dále se tedy zabývají veškerými činnostmi, které s implementací této směrnice souvisí (posouzením bezpečnosti sítě komunikací, bezpečnostním auditem, bezpečnostními inspekcemi a řešením nehodových lokalit), a to včetně činností školících. Pro možnost rychlejšího a levnějšího posouzení co nejrozsáhlejších úseků komunikací bezpečnostními inspekcemi vyvinuli pracovníci ateliéru v Brně v roce 2008 metodu tzv, zkrácené bezpečnostní inspekce.

Nedílnou součástí aktivit pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu jsou projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže, především pak na metody a způsoby začlenění dopravní výchovy a protiúrazové prevence do školních vzdělávacích programů a volnočasových aktivit dětí.

Mezi pracovníky obou ateliérů je několik autorizovaných inženýrů v oboru dopravní stavby a  rovněž několik certifikovaných auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Pracovníci ateliérů jsou významně zapojeni do mezinárodní spolupráce jak v oblasti dopravního inženýrství, tak i bezpečnosti silničního provozu.

Naši lidé

Široké spektrum služeb, které ateliéry poskytují, zajišťují zkušení odborníci po vedením Ing. Jaroslava Heinricha v Brně kontaktyIng. Michala Poláčka v Bratislavě kontakty  .

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila