česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Profil  Autorizace a odborná oprávnění

Naše autorizace a odborná oprávnění

V České republice jsme držiteli těchto autorizací a oprávnění:

Autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) v oboru:

 • Dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce
 • Vodohospodářské stavby
 • Pozemní stavby
 • Technologická zařízení staveb

Autorizace České komory architektů (ČKA) v oboru:

 • Projektování územních systémů ekologické stability

Oprávnění Ministerstva životního prostředí:

 • Autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Autorizace k provádění hodnocení dle §45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 (EIA, SEA) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Oprávnění Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) pro:

 • Ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle §13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 sb., pro ověřování b) a c)

 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v ČR ke stažení (1.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

Na Slovensku disponuje těmito autorizacemi a oprávněními:

Autorizace Slovenské komory stavebních inženýrů (SKSI) v oboru:

 •   Komplexné architektonické služby a súvisiace technické poradenstvo
 •   Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty, letiská, železnice a dráhy
 •   Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
 •   Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb – vodovody, kanalizácie, úpravy tokov
 •   Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb – dopravné inžinierstvo

Osvědčení odborné způsobilosti pro činnost stavební dozor na území Slovenské republiky se specializací

 • Dopravní stavby
 • Mosty a tunely
 • Potrubní, energetické a jiné liniové stavby

Oprávnění v oblasti ochrany životního prostředí:

 • Odborná způsobilost ke zpracování dokumentů ochrany přírody podle zákona č.543/2002 Z.z., o ochraně přírody a krajiny
 • Odborná způsobilost pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) dle zákona č.24/2006 Z.z., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Soudní znalec v oboru Ochrana životního prostředí, odvětví Odhad škod v ŽP a Ochrana přírody a krajiny

Osvědčení a certifikáty:

 • Stavebný dozor – Inžinierske stavby (cesty, mosty, ostatné objekty, potrubné a iné líniové  vedenia), vodohospodárske stavby
 • Stavebný dozor – Inžinierske stavby – koľajová doprava
 • Stavbyvedúci – pozemné stavby
 • Odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Výkon činnosti v krajských a okresných úradoch pre činnosť: doprava a cestné hospodárstvo
 • Skúšobníctvo a diagnostika v cestnom staviteľstve
 • Bezpečnostný audit pozemných komunikácii
 • Bezpečné usporiadanie pozemných komunikácii
 • Bezpečnostný audit pozemných komunikácii
 • Bezpečné usporiadanie pozemných komunikácii
 • Cenotvorba, rozpočtovanie a ekonomika stavieb
 • Certifikát FIDIC /červená a žltá kniha/
 Ke stažení - Potvrdenie úradu pre verejné obstarávanie (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila