česky   english   slovensky
 

Projekt Educa – Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti HBH Projekt

Identifikace programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost / Globální grant Educa
číslo výzvy: 60
Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Prioritní osa: 1 Adaptabilita

Charakteristika projektu:

Doba realizace projektu: 1. leden 2011 až 31. prosinec 2012

Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 860 044,42 Kč

Popis projektu:

Projekt představuje nový ucelený systém specifického odborného vzdělávání všech zaměstnanců společnosti HBH Projekt, která je významným poskytovatelem služeb v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství.

Obsah a forma jednotlivých vzdělávacích aktivit byly navrženy na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb napříč celou organizační strukturou společnosti. Cílem aktivit je zejména masivní zavedení nejmodernějších metod projektové přípravy ve 3D do firemní praxe, a konkrétní zvýšení kvalifikace jednotlivých pracovníků firmy, které povede k rozšíření spektra poskytovaných služeb v jednotlivých odděleních firmy a dále přístup k nejnovějším poznatkům v řadě specifických odborných oblastí.

Část vzdělávacích aktivit bude organizována formou vzdělávacích cyklů vedených interními lektory, zaměřených na rozšíření, sdílení a efektivní využívání specifických odborných vědomostí, které tvoří know-how firmy. Výsledkem má být zlepšení aplikace odborných znalostí do praxe a zvýšení efektivity práce. 

Projekt zahrnuje zejména specifická školení a doplňkově také obecné vzdělávání. Obsah specifických školení byl navržen tak, aby naplnil vzdělávací potřeby zaměstnanců, přispěl k dosažení kompetenčních cílů a překonání bariér, které omezují efektivitu a flexibilitu zaměstnanců. Naplánována jsou mimo jiné školení v oborech

  • projektová a inženýrská příprava staveb pozemních komunikací a souvisejících staveb
  • navrhování a analýza inženýrských konstrukcí
  • ekologie a krajinná tvorba
  • dopravní inženýrství

Obsah obecných školení (cílová skupina jde napříč všemi pozicemi firmy) byl jednoznačně definován ze strany zaměstnanců společnosti ve prospěch

  • legislativních školení
  • školení o technických normách
  • jazykové výuky

Cíle projektu: 

Hlavní cílem je proškolit zaměstance společnosti v moderním způsobu práce s projektovou dokumentací staveb ve 3D ať už v průběhu projektování, nebo při nakládání s vytvořenými prostorovými daty a jejich dalším využití z pohledu spolupráce v rámci firmy.

Dalším cílem školení je též získání různých expertních znalostí v konkrétních tématických okruzích ve vazbě na jednotlivé pracovní týmy firmy. Výsledkem je získání kompetencí, které jsou jedinečné a nepřenositelné nejen v mezi podniky, ale často i mezi jednotlivými pracovišti společnosti.

Výsledky projektu:

Projekt předpokládá realizaci 5 klíčových aktivit zahrnujících celkem 16 598 osobohodin školení.

Výsledkem projektu bude zvýšení konkurenceschopnosti společnosti HBH Projekt spol. s r.o. díky zvýšení kvalifikace jejích zaměstnanců v projektování ve 3D a získání specifických znalostí v mnoha oblastech projektové a inženýrské přípravy a realizace staveb dopravní infrastruktury.

Kontaktní osoba projektu: 

Ing. Michala Hrnčířová
m.hrncirova[at]hbh.cz

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila