česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Projekty vědy a výzkumu

Projekty vědy a výzkumu

Experti naší společnosti se podílí na několika projektech aplikovaného výzkumu, spolufinancovaných Technologickou agenturou České republiky, programem Alfa. 

Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody

Poskytovatel dotace:

Technologická agentura ČR
Evidenční číslo TAČR:

TH01030300

Příjemce:

Univerzita Palackého v Olomouci

Další účastníci projektu:

HBH Projekt spol. s r.o.
DLF Seeds, s.r.o.
Mendelova univerzita v Brně

Odpovědný řešitel:

Mgr. Jan Mládek, Ph.D.

Zahájení:

1. 6. 2015

Dokončení:

31. 5. 2019

Představení projektu

Dálnice jsou obvykle širokou veřejností vnímány jako nutná součást krajiny, která však narušuje životní prostředí nejen nám lidem, ale i dalším živočichům či rostlinám. Když už dálnice krajinu protíná, tak to ale ne vždy musí veškeré přírodě škodit, ba naopak. V dnešní intenzivně zemědělsky a lesnicky využívané krajině Evropy kupodivu dálniční koridory leckde představují poslední útočiště nebo migrační koridor pro řadu druhů hmyzu i rostlin. Na travnaté svahy podél dálnic se totiž nestříkají pesticidy, porost se nehnojí minerálními hnojivy, ale pouze se každoročně udržuje kvůli bezpečnosti provozu sečí nebo mulčováním. Takové plochy pak skýtají ideální podmínky pro růst světlomilných bylin s pestrobarevnými květy produkujícími nektar. To jsou třeba šalvěje, mateřídoušky, chrpy, omany, jitrocele, vičence, mochny a řada dalších. Nízké rozvolněné porosty bylin jsou pak opravdovým rájem hlavně pro motýly, včely nebo čmeláky, tedy opylovače, které potřebujeme i my pro zajištění úrody v ovocných sadech, na vinicích nebo i v zeleninových zahradách. Jinými slovy dopravní infrastruktura nemusí být jenom šedá, hlučná, smradlavá, ale při vhodném ozelenění okolí a dobré údržbě může představovat zelenou páteř krajiny pro přežívání i šíření mnoha užitečných druhů hmyzu. Přilehlé svahy dálnic mohou tvořit prostředí nejen pro opylovače, ale také pro přirozené nepřátele řady škůdců zemědělských plodin.

Výstupy projektu

Specializovaná mapa svahů pozemních komunikací k řešení migračních koridorů (12/2017)
Ověřená technologie produkce osiva poloparazitických rostlin (12/2018)
Ověřená technologie produkce osiva živných rostlin motýlů (12/2018)
Typové vegetační úpravy svahů pro nové technické podmínky Ministerstva dopravy (5/2019)
Metodika podpory biodiverzity na stávajících i nových svazích silnic a dálnic (5/2019)
Metodika tvorby a použití semenných směsí podporujících bezobratlé (5/2019)

Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v intravilánu

Poskytovatel dotace:

Technologická agentura ČR
Evidenční číslo TAČR:

TA03031301

Příjemce:

Vysoké učení technické v Brně

Další účastník projektu:

HBH Projekt spol. s r.o.

Odpovědný řešitel:

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Zahájení:

1.1.2013

Dokončení:

31.12.2015

Představení projektu

Projekt je zaměřen na aktualizaci návrhových prvků místních komunikací a souvisejících ploch definovaných v ČSN. Jeho cílem je umožnit hospodárnější návrh při zachování udržitelné bezpečnosti silničního provozu aktualizací/optimalizací parametrů definovaných zejména ve stávající ČSN 73 6110. 

V rámci projektu budou sledovány zejména požadavky na směrové a výškové vedení trasy, šířkové uspořádání, výpočet parkovacích stání, vlečné křivky vozidel vs. rozšíření v obloucích, požadavky na rozhledové trojúhelníky a další.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou materiály pro revize předpisů, dále pak metodika pro ověřování vlečných křivek vozidel a rozšíření v obloucích a software pro výpočet celkového počtu stání.

Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v extravilánu

Poskytovatel dotace:

Technologická agentura ČR
Evidenční číslo TAČR:

TA02030548

Příjemce:

HBH Projekt spol. s r.o.

Další účastník projektu:

Vysoké učení technické v Brně

Odpovědný řešitel:

Ing. Jiří Čepil

Zahájení:

1.1.2012

Dokončení:

31.12.2014

Představení projektu

Výzkumu je zaměřen na návrh možných zlepšení normových podkladů pro navrhování silnic v extravilánu s ohledem na snížení investičních nároků novostaveb při zachování nebo zvýšení stávající úrovně bezpečnosti a ekologické přijatelnosti navrhovaných nových komunikací.

V rámci projektu se řešitelé zaměří na identifikaci a návrh opravy chybných principů a ustanovení platné normy ČSN 73 6101, na úpravu těch návrhových parametrů, které výrazně ovlivňují náklady na výstavbu a rekonstrukci komunikací a jejichž pojetí v české normě vybočuje z praxe v evropských zemích se stejnou nebo nižší nehodovostí, a zvláště na prozkoumání možností zavedení příčného uspořádání 2+1 (střídavý třípruh).

Výstupy projektu

Projekt je svými výstupy rozdělen na 2 části, kdy první je optimalizace/úprava parametrů normy ČSN 73 6101 a druhou metodika pro návrh pozemních komunikací v uspořádání 2+1.

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

Poskytovatel dotace:

Technologická agentura ČREvidenční číslo TAČR:

TA01030107

Příjemce:

EDIP s.r.o.

Další účastník projektu:

HBH Projekt spol. s r.o.

Odpovědný řešitel:

Ing. Jan Martolos

Zahájení:

1.1.2011

Dokončení:

31.12.2014

Představení projektu

Cílem výzkumného projektu je vyhodnotit vztah intenzity dopravy a průchodnosti silnic pro jednotlivé druhy živočichů. S rostoucí intenzitou dopravy se zkracují časové intervaly mezi vozidly (odstupy vozidel) do takové úrovně, kdy je komunikace zcela neprůchodná. Tato úroveň je však různá podle druhu živočicha, kategorie silnice a konkrétní situaci v místě pohybu živočicha přes silnici.

Cílem tohoto projektu je tedy tyto vstupní faktory zahrnout do matematického modelu, jejichž syntézou bude stanovena pravděpodobnost srážky živočicha s vozidlem a navrženo optimální řešení na míru dané situaci, jak v oblasti vhodného výběru typu opatření k umožnění migrace živočichů a zabránění jejich střetu s vozidly (migrační objekt, oplocení, naváděcí vegetace, náhradní stanoviště…), tak i v otázce potřebnosti opatření ("kdy ještě ne" a "kdy už ano").

Výstupy projektu

Metodika, která na základě informací o komunikaci (jejím posuzovaném úseku) a okolí komunikace (jeho migračním potenciálu) navrhne efektivní opatření k usměrnění pohybu živočichů přes komunikaci.

Metodika bude zaměřena zejména na otázku, kdy komunikaci oplotit a kdy nikoliv.

Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy

Poskytovatel dotace:

Technologická agentura ČR
Evidenční číslo TAČR:

TA02031259

Příjemce:

HBH Projekt spol. s r.o.

Další účastník projektu:

Mendelova univerzita v Brně

Odpovědný řešitel:

Mgr. Tomáš Šikula

Zahájení:

1.1.2012

Dokončení:

31.12.2015

Představení projektu

Při přípravě a realizaci dopravní infrastruktury se používají metody a postupy, které mají přispět k tomu, aby nedocházelo k významné fragmentaci krajiny a tím k negativním vlivům na populace živočichů. Tyto postupy ovšem vycházejí pouze z informací o území a u živočichů bývá východiskem pouze etologie. Zcela ovšem chybí informace o kvalitě populací na základě genetiky. Předpokladem pro řešení této absence je proto vytvoření a využívání genetické databáze, která obohatí stávající používané metodiky a postupy hodnocení fragmentace krajiny. Stávající metodiky tak budou doplněny o tento rozměr a zvýší se tak jejich přesnost i efektivita.

Výstupy projektu

Cílem projektu je vytvořit a ověřit genetickou databázi, která přispěje k objektivnějšímu a komplexnějšímu hodnocení fragmentačního účinku dopravních staveb na populace savců.

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila