česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceDokumentace EIA – Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov – Rapotín

Dokumentace EIA – Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov – Rapotín

Realizované činnosti: Ekologické posudky a hodnocení

Nabídka k referenci

 

Popis zakázky

Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov – Rapotín

Dokumentace dle §8 dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Termín odevzdání zakázky:

říjen 2008

Zpracovatelé:

Mgr. Tomáš Šikula (zodpovědný řešitel)
Mgr. Jiří Bakeš (posouzení NATURA 2000)

Kooperace:

Ing. Jaroslav Heinrich (HBH Projekt spol. s r.o., ateliér Adias) – dopravní intenzity

Ing. Vladimír Kryl, Ing. Petr Tovaryš (ENVIROAD s.r.o.) – hluková a imisní studie

Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. – studie vlivu na veřejné zdraví

PhDr. Petr Vitula, Mgr. Pavel Šlézar (NPÚ) – archeologická studie

Ing. Eliška Zimová (LÖW & spol. s.r.o.) – studie vlivu na krajinný ráz

O zakázce:

Dokumentace EIA byla zpracována na základě technického řešení ve stupni technické studie zpracované firmou SHB akciová společnost, Brno.

Dotčené území záměru je naším ateliérem dlouhodobě sledováno, spolupracovali jsme již na přílohách týkajících se životního prostředí v rámci technických studií, dále jsme zpracovali Oznámení dle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

V rámci Dokumentace EIA bylo hodnoceno několik variant pro jednotlivé úseky trasy (základní trasa, varianty 1, 2 a 3 v oblasti Dolních Studének a varianty A a B MÚK Rapotín). Hlavními oblastmi, kterými se Dokumentace EIA zabývala, byla ochrana obyvatelstva před hlukovou a imisní zátěží, ochrana vodních zdrojů v území (jímací území Luže), ovlivnění záplavy Q100 řeky Desné, vliv na lokalitu NATURA 2000 (evropsky významná lokalita Horní Morava), zásah do biotopů vodního toku Desná, zajištění migrace a funkčnosti územního systému ekologické stability (nadregionální, regionální i lokální úroveň systému).

K minimalizaci možných negativních vlivů záměru na životní prostředí byla navržena opatření. Závěrem byla k realizaci doporučena varianta Aktivní (kombinace jednotlivých variant). Ponechání stávajícího stavu (varianta Nulová) bylo hodnoceno jako neúnosná zátěž v území, a to především v oblasti hlukového a imisního zatížení obyvatelstva podél stávajících silnic I/11, I/44 a jejich peáže.

Proces EIA, v rámci kterého bylo v našem ateliéru zpracováno Oznámení a předmětná Dokumentace EIA, byl završen dne 30.10.2009 vydáním souhlasného stanoviska (č.j. 76159/ENV/09) pro realizaci záměru v libovolné kombinaci všech aktivních variant, které byly v Dokumentaci EIA hodnoceny.

Nahoru

Grafické přílohy

1.  Přehledná situace variant trasy (5.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

2.  Environmentální charakteristiky (14.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila