česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceOznámení EIA – Přeložka silnice I/19 Obrataň, Kámen – obchvaty; část Kámen – obchvat; km 6,980 – 10,330

Oznámení EIA – Přeložka silnice I/19 Obrataň, Kámen – obchvaty; část Kámen – obchvat; km 6,980 – 10,330

Nabídka k referenci

 

Popis zakázky

Přeložka silnice I/19 Obrataň, Kámen – obchvaty; část Kámen – obchvat; km 6,980 – 10,330

Oznámení dle §6 dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Termín odevzdání zakázky:

srpen 2007

Zpracovatel:

Mgr. Tomáš Šikula (zodpovědný řešitel)

Kooperace:

Ing. Břetislav Regner (Adias s.r.o.) – dopravní intenzity

Ing. Vladimír Kryl, Ing. Petr Tovaryš (ENVIROAD s.r.o.) – hluková a imisní studie

O zakázce:

Oznámení EIA bylo zpracováno na základě technického řešení ve stupni technické studie zpracované firmou SHB, akciová společnost, Brno.

Jedná se o výstavbu nového silničního obchvatu obce Kámen silnice I/19 v kategorii S 11,5/70, včetně překládaných silnic II/128, III/01923, III/01924, úprav souvisejících křižovatek (2 křižovatky úrovňové a 1 mimoúrovňová) a výstavby nových či úpravy stávajících polních cest.

Uvedená stavba je součástí připravované postupné kompletní rekonstrukce silnice I/19 v úseku Pelhřimov – hranice Kraje Vysočina.

V rámci Oznámení EIA byly posouzeny všechny vlivy na životní prostředí varianty Aktivní (navržené technické řešení) v porovnání s variantou Nulovou (zachování stávajícího stavu). Nebyly identifikovány významné negativní vlivy na žádnou složku životního prostředí. V souvislosti s průchodem trasy v blízkosti hradu Kámen a prostorem jeho vymezeného ochranného pásma byl zvýšený důraz kladen na vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Pro tyto potřeby byla zpracována samostatná příloha Oznámení EIA.

Ke zmírnění zásahu záměru do jednotlivých složek životního prostředí byla navržena celá řada opatření týkající se ochrany vodních zdrojů, zemědělské půdy, zachování cenných biotopů a systému ÚSES, průchodnosti krajiny pro pěší a cyklisty a také začlenění trasy záměru do krajiny.

Úpravou silniční sítě do navrhované podoby dojde k významnému odvedení tranzitní dopravy z centra obce Kámen, což bude mít významně pozitivní vliv na hygienickou situaci (výrazné snížení hlukového a imisního zatížení) i na situaci dopravně-bezpečnostní. Stavba obchvatu také povede k plynulejšímu průjezdu posuzovaným územím.

Ze zjišťovacího řízení na základě zpracovaného Oznámení EIA, které bylo ukončeno dne 20. 9. 2007, vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (č.j. KUJI 62912/2007 OZP 1282/2007/Br).

Nahoru

Grafické přílohy

1.  Přehledná situace variant trasy (5.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

2.  Environmentální charakteristiky (2.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila