česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceDálnice D47, stavba 4709.1/II.stavba Vrbice – Bohumín

Dálnice D47, stavba 4709.1/II.stavba Vrbice – Bohumín

Nabídka k referenci

 

Charakteristika stavby

Stavba 4709.1/II.stavba Vrbice – Bohumín, dokončená v roce 2008 je součástí dálničního obchvatu města Ostravy. Nejvýznamnějším inženýrským objektem stavby a ikonou dálnice D47 v Ostravě je zavěšený most přes Odru vyznamenaný řadou ocenění.

Dálnice D47 – Via Moravica

Dálnice D47 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb, které jsou v současné době v České republice ve výstavbě. Po svém dokončení se tato tato moderní komunikace stane součástí dálnice D1, kterou prodlouží na celkových 377 km. Nově budovaný úsek tak umožní kvalitní a kapacitní napojení ostravské aglomerace a celého moravskoslezského kraje na dálniční síť ČR. Také v mezinárodním měřítku má dálnice D47 nezastupitelný význam, neboť je součástí větve VI.B multimodálního koridoru Transevropské sítě (TEN – Trans Europe Net), která je vedena směrem sever-jih v trase Katovice–Bohumín–Ostrava– Brno–Bratislava–Budapešť.

Stavba 4709.1/I.stavba Hrušov – Vrbice

Trasa této stavby dálnice D 1, která je posledním „ostravským“ úsekem, je vedena na severozápadním okraji města Ostravy a části území Bohumína. Na začátku úseku překračuje poprvé Odru a Antošovické jezero a dále je vedena územím Bohumína dlouhým obloukem, kterým obchází zástavbu Antošovic. Následně kříží podruhé řeku a podchází dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať. Výškové vedení dálnice je ovlivněno dvojím křížením Odry a s výjimkou krátkého zářezového úseku pod mostem na železnici a na silnici I/58 je celá trasa dálnice umístěna na násyp.

Celková délka stavby je 4,2 km. Dálnice D 1 je zde navržena v kategorii D 28/120. Uvedené šířkové uspořádání je zvoleno s ohledem na možnost provizorního vedení čtyř pomocných jízdních pruhů v jednom jízdním pásu v době provádění oprav zejména mostů velké délky.

Stavba zahrnuje výstavbu jedné dálniční MÚK (Vrbice), přeložku silnice I/58 v délce cca 0,6 km (příjezd k novému hraničnímu přechodu Bohumín/ Chałupki) a přeložku dvoukolejné železniční tratě Bohumín – Chałupki v délce cca 1,4 km. Součástí stavby je oboustranná dálniční odpočívka Antošovice. Nejvýznamnějšími inženýrskými objekty jsou oba mosty, jimiž dálnice překonává Odru: zavěšený most přes řeku Odru a Antošovické jezero v km 160 a mostní estakáda přes řeku Odru v km 163.

S ohledem na vedení trasy a plavební profil plánovaného plavebního kanálu bylo v km 160 nutno navrhnout mostní konstrukci s minimální stavební výškou. Most je situován na předměstí Ostravy v rekreační oblasti Antošovických jezer. Snahou projektantů z firmy Stráský, Hustý a partneři s.r.o.tedy bylo navrhnout estetickou konstrukci, která by se moha stát symbolem nové dálnice. Proto byla vybrána konstrukce zavěšená v ose mostu na jediném pylonu situovaném v prostoru mezi řekou a jezery. Zavěšený most tvoří dva mosty, každý pro jeden jízdní pás dálnice. Most je navržen jako dálniční segmentová estakáda se spřaženou mostovkovou deskou o 14-ti polích, předepnutá volnými kabely. Hlavní a dvě přilehlá pole jsou zavěšena na středový pylon. Pylon je ocelobetonový, výšky 48,6 m. V zavěšené části jsou mosty spojeny deskou v jeden konstrukční celek. Celková délka přemostění je 606 m, rozpětí hlavního pole je 105 m.

Oboustranná dálniční odpočívka Antošovice byla vybudována jako zařízení pro motoristy a je poslední (pravostranná), respektive první (levostranná) odpočívkou při přejezdu hranice s Polskem. V rámci stavby 4709.1/II bylo vybudováno parkoviště s nezbytně nutnými inženýrskými sítěmi. Samostatnou stavbou financovanou soukromými firmami byly objekty služeb pro motoristy, které zahrnovaly čerpací stanici firmy Shell a objekt rychlého občerstvení KFC (prozatím pouze na pravostranné odpočívce). Dodatečně byla odpočívka rozšířena o plochu s funkcí informační a odpočinkovou, která bude postupně vybavována.

Zajímavostí stavby 4709.1/II je těsná blízkost dálnice místům, kde byl v období 1. republiky vystavěn obranný pevnostní systém k ochraně státu. Ještě na začátku 90. let 20. století byly pevnůstky využívány armádou a blíže položené objekty stavby 47091/II nesměly narušit jejich vojenskou funkci. Teprve po roce 2000 bylo od těchto požadavků ustoupeno a stavby opevnění jsou nyní pouze připomínkou pohnutých událostí doby svého vzniku. Jedna z pevností stojí v těsné blízkosti a je dobře viditelná z dálnice, další dvojice pevnůstek, propojená spojovací podzemní chodbou, byla zabudována do násypu železniční tratě, která byla ve stavbě 4709.1/II přeložena a na jejím místě je vedena přeložka silnice I/58.

Technická data

Základní informace
Hlavní trasa:
délka: 4 200 m
kategorie: D 28,0/120
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 81 000 m3
násypy: 860 000 m3
Vozovky:
plocha vozovek bez mostů: 173 050 m2
plocha vozovek na mostech: 32 500 m2
Mostní objekty:
počet celkem: 9
z toho na dálnici: 5
na ostatních komunikacích: 4
celková délka mostů: 1 318 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
počet objektů: 7
délka přeložek: 4 700 m
Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 5 495 m
objekty elektro: 4 240 m
přeložka plynovodu: 150 m
Vybavení dálnice:
dálniční systém SOS: 1
protihlukové stěny: 3 773 m
opěrné stěny: 183 m

Odkazy

Nahoru

Základní údaje o stavbě

Název stavby

Dálnice D47, stavba 4709.1/II.stavba Vrbice – Bohumín
Místo stavby: Moravskoslezský kraj
Druh stavby: novostavba

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
Stavbu zajišťuje: ŘSD ČR, závod Brno, Šumavská 33, 659 77 Brno
Hlavní manažer projektového týmu D47: Ing. Jan Gogela
Hlavní inženýr realizace: Ing. Radim Bárta

Zhotovitel

Sdružení „D47091/2“
Vedoucí člen sdružení: Stavby silnic a železnic a.s., závod Pardubice
Členové sdružení: Skanska DS a.s., Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Ředitel stavby: Ing. Petr Matějka

Generální projektant realizační dokumentace stavby

HBH Projekt spol. s r. o.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Boháč

Zahájení výstavby:říjen 2004
Dokončení výstavby:listopad 2008
Předání stavby do užívání:prosinec 2007

Financování stavby:

Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Nahoru

Grafické přílohy

  1.  Ortofotomapa (13.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
  2.  Situace (1.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
  3.  Podélný řez (243 kB, Adobe Acrobat dokument)
  4.  Charakteristické příčné řezy (459.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
  5.  Situace oboustranné odpočívky (292 kB, Adobe Acrobat dokument)
Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila