česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceZámer podle §22 zák. č. 24/2006 Z. z - Dálnice D4 Bratislava, křižovatka Ivanka sever – Stupava

Zámer podle §22 zák. č. 24/2006 Z. z - Dálnice D4 Bratislava, křižovatka Ivanka sever – Stupava

Realizované činnosti: Ekologické posudky a hodnocení

Nabídka k referenci

 

Popis zakázky

Dálnice D4 Bratislava, křižovatka Ivanka sever – Stupava

Zámer podle § 22 zákona č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Termín odevzdání zakázky:

březen 2008

Zpracovatel:

Mgr. Tomáš Šikula (zodpovědný řešitel)

Kooperace:

PhDr. Mária Kocianová, Gabriela Kubáňová (Alfa 04 a.s.) – dopravně-inženýrské podklady

Ing. Vladimír Kryl (ENVIROAD s.r.o.) – hluková studie

Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. – rozptylová studie

O zakázce:

Zámer byl zpracován na základě technického řešení ve stupni technické studie zpracované firmou HBH Projekt spol. s r.o.

Předmět Zámeru se nachází na území Slovenské republiky a je součástí tzv. „nultého“ okruhu Bratislavy představovaného dálnicí D4. Jedná se o novostavbu dálnice mezi křižovatkou s dálnicí D1 severně od Ivanky pri Dunaji po křižovatku se silnicí I/2 jižně od Stupavy, a to ve čtyřpruhovém uspořádání návrhové kategorie D 26,5/120, se třemi mimoúrovňovými křižovatkami (MÚK Ivanka pri Dunaji – sever, MÚK Rača, MÚK Záhorská Bystrica) a s tunelovým úsekem kategorie T 8,0/80 (pro každý směr jedna trouba) pod masívem Malých Karpat.

Předmětný úsek dálnice D4 především odlehčí aglomeraci Bratislava a jejím obyvatelům, přes kterou je v současné době tranzitní doprava vedena a zároveň zkrátí vzdálenost přepravních tras ve směru západ – východ. Celkově se v dotčeném území zvýší dostupnost a plynulost dopravy.

Posuzované varianty v Zámeru označené 2,3 a 7 se liší vlastním směrovým vedením a tedy i celkovou délkou záměru (16,785 až 18,056 km), počtem tunelů (Varianta 2 a 7 jeden, Varianta 3 dva) a celkovou délkou tunelů (5,437 až 9,481 km).

U všech variant bylo v rámci Zámeru provedeno hodnocení vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na obyvatelstvo. Následovalo komplexní závěrečné hodnocení spolu s technicko-ekonomickým a dopravním porovnáním. Jako nevhodná byla identifikována Varianta 3 (zatížení obytné zástavby Rači a Borinky, závažné střety s chráněnými územími přírody, zásah do vinohradnického obrazu krajiny, nesoulad s platnou ÚPD, složité a finančně náročné technické řešení). U Varianty 2 a 7 byly vlivy hodnoceny jako únosné, navržena byla celá řada opatření.

Na základě podání Zámeru vydalo MŽP Slovenské republiky dne 18.7.2010 Rozsah hodnotenia, který vymezuje jednotlivé varianty a rozsah jejich hodnocení v dalším stupni procesu EIA (Správa o hodnotení činnosti).

Nahoru

Grafické přílohy

  1.  Přehledná situace (3.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
  2.  Situace současného stavu životního prostředí (10.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
  3.  Vizualizace variant (3.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila