zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov – Mořice

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel

Sdružení D1, Vyškov – Mořice

  • Vedoucí člen sdružení: Skanska DS a. s.
  • Člen sdružení: Stavby silnic a železnic, a.s.

Charakteristika projektu

Stavba 0133 Vyškov - Mořice je prvním úsekem, kterým pokračuje dálnice D1 od Vyškova směrem na Kroměříž a Ostravu. Je to stavba, pro kterou byly poprvé v ČR vyprojektovány a zrealizovány vysoké násypy dálničního tělesa z extrudovaného polystyrenu. Stavba byla oceněna titulem Stavba roku 2006 Jihomoravského kraje.

Dálnice D1

Dálnice D1 tvoří páteřní tah státu, propojující hlavní město Prahu s nejvýznamnějšími centry moravského regionu. Je propojena s evropskou dálniční sítí dálnicí D 5 přes hraniční přechod v Rozvadově, dálnicí D 8 ve směru na Drážďany, dálnicí D 2 ve směru na Bratislavu a rychlostní silnicí R 52 ve směru na Vídeň. Vnitrostátní význam budovaného úseku dálnice D1 spočívá především ve zkvalitnění dopravního napojení ostravsko-karvinského a zlínského regionu.

Z hlediska mezinárodních vztahů je dálnice D1 součástí transevropské přepravní sítě, a to zejména IV. multimodálního koridoru, vedeného ve směru Norimberk / Drážďany – Praha – Brno – Bratislava – Budapešť – Sofie – Istanbul.

V úseku Brno –  Vyškov – Kroměříž - Lipník nad Bečvou  je  D1 součástí větve VI.b multimodálního koridoru v trase Katovice – Bohumín – Ostrava – Brno – Vídeň. Ve směru na Ostravu respektive Katovice a Varšavu má dálnice D1 pokračování v dálnici D47 respektive dálnici A1 na polském území, ve směru na Vídeň navazuje na vybudovaný úsek rychlostní silnice R 52 a budovanou dálnici A5 na rakouské straně.

Stavba 0133 Vyškov – Mořice

Stavba 0133 je součástí výstavby páteřního dálničního tahu D1 Praha - Brno - Vyškov - Kroměříž - Lipník nad Bečvou. Na začátku úseku ve směru od Vyškova navazuje v km 32,800 na vybudovaný úsek dálnice stavby 04712 Tučapy – Vyškov (dle provozního staničení dálnice km 229,460), na konci úseku navazuje stavba 0134.1 Mořice – Kojetín. Délka úseku stavby 0133 činí 16,084 km.

Úsek přebírá dopravní zátěž jednoho z nejproblematičtějších úseků silnice I/47, procházejícího obcemi  Ivanovice na Hané, Těšice, Nezamyslice a Mořice. Dosavadní stavební stav uvedené komunikace nevyhovoval požadavkům bezpečnosti silničního provozu a dosahovaná intenzita provozu neúnosně zatěžovala životní prostředí uvedených obcí.

Úsek dálnice 0133 je z geotechnického hlediska náročnou stavbou, budovanou na neúnosném podloží neogenních jílů. Poprvé v historii českého dopravního stavitelství byl vystavěn násyp dálničního tělesa a nadloží dálničního mostu za použití expandovaného polystyrenu. Součástí stavby jsou tři dálniční křižovatky, z nichž první s rychlostní silnicí R46 u Vyškova tvoří složitý dopravní uzel, komplikovaný blízkostí stávající mimoúrovňové křižovatky R46 se silnicí I/47. Stavba citlivě zakomponovaná do krajiny na úpatí Litenčické pahorkatiny a realizovaná v mimořádné kvalitě byla vyhlášena Stavbou roku 2006 Jihomoravského kraje. 

Životní prostředí

Stávající poměrně hustá zástavba vesnického typu se soustřeďuje podél historického dopravního koridoru silnice I / 47. Jedná se o menší sídla do 1000 obyvatel, s obyvateli zabývajícími se převážně zemědělskou činností. Průmyslová výroba se soustřeďuje především ve větších sídlech jako je Vyškov a Ivanovice na Hané. Rekreační využití území je minimální. Aktivity jsou soustředěny především do intravilánů obcí, mimo ně lze uvažovat o rekreačním využití v několika přírodě blízkých lokalitách.

V úseku Vyškov - Mořice se nenacházejí souvislé plochy lesních porostů. Výjimku tvoří listnaté porosty 2. kategorie, soustředěné podél vodních toků, především podél Hané, které současně tvoří kostru územního systému ekologické stability. K dotčení zeleně dochází u toku Runzy v Ivanovicích na Hané, u Dětkovického potoka v k. ú. Tištín na okrese Vyškov a podél  Mořického potoka v k. ú. Mořice na okrese Prostějov. V rámci kompenzačních opatření za vykácenou zeleň bylo vegetačními úpravami doplněno biocentrum v lokalitě u rybníku Kačák v k. ú. Ivanovice na Hané a dále byla doplněna liniová zeleň podél upravovaných vodních toků, souběžných polních cest a překládaných komunikací

Navrženým systémem souběžných polních cest zůstala zachována přístupnost jednotlivých pozemků, oddělených stavbou dálnice od dosavadních přístupových cest. Tyto polní cesty jsou propojeny na stávající silnice, překládané pouze v rozsahu svého dotčení výstavbou dálnice.

Popis trasy

Trasa vychází ve směru od Brna z již vybudovaného úseku dálnice D1 (D47) v km 32,800 tj. v místě napojení stávající rychlostní silnice I/46 směrem na Prostějov. Je vedena pravotočivým obloukem směrem k Topolanům, jejichž zástavbu míjí jižně v nejmenší vzdálenosti kolem 150 m. U Topolan dochází k mírnému zvlnění trasy z důvodů dodržení odstupu od sídelních útvarů Topolany a Rybníček, VKP Źleb a Haná. Dále následuje průchod trasy postupně katastry obcí Hoštice, Heroltice, Medlovice a Ivanovice na Hané, jižně od zástavby sídel.

Na území okresu Prostějov trasa dálnice, vedená ve směru západ - východ vstupuje v km cca 43 v katastru Tištína. Její směrové vedení zde vychází z rovinatého charakteru území v nivě řeky Hané,  trasa prochází postupně katastry obcí Tištín, Nezamyslice, Mořice a Vrchoslavice. Její poloha je volena tak, aby negativní dopady dálničního provozu na obyvatele těchto sídel byly co nejmenší a pokud možno rovnoměrně rozděleny.

Na trase jsou vybudovány tři mimoúrovňové křižovatky. Nejdůležitější dopravní vazbou je křižovatka s rychlostní silnicí I/46 (MÚK Vyškov). Jedná se o komplikovaný dopravní uzel, jehož řešení je ovlivněno blízkou vzdáleností stávající mimoúrovňové křižovatky silnic I/46 a I/47. Další dálniční křižovatka se silnicí II / 428 je navržena v km 39,660 v katastru Ivanovic na Hané (MÚK Ivanovice). Na území okresu Prostějov je situována jediná dálniční křižovatka se silnicí II / 433 v km 47,86 (MÚK Mořice).

V průběhu výstavby úseku 0133 bylo na základě požadavku obce Vrchoslavice rozhodnuto o prodloužení dálnice o cca 1,5 km tak, aby provizorní napojení na stávající silniční síť vyloučilo průjezd vozidel obcí. V mimořádně krátkém termínu proto byla vypracována i schválena projektová dokumentace výstavby I. etapy úseku 0134.1 a stavební práce byly provedeny tak, že oba úseky byly v předpokládaném termínu uvedeny do provozu současně. 

Dopravní zatížení

Pro rok 2010 se předpokládají na trase dálnice D1 stavby 0133 následující intenzity dopravy (počet automobilů za 24 hodin):

Úsekosobní doprava těžká dopravacelkem
Vyškov - Ivanovice n. H.17 2664 87222 138
Ivanovice - Mořice16 5544 87221 426

Technická data

Hlavní trasa
délka16 084 m
KategorieD26,5/120
Plocha vozovek s cementobetonovým krytem308 552 m2
Plocha vozovek s asfaltobetonovým krytem37 760 m2
Dálniční křižovatky:
počet3
délka ramp 6 340 m
Plocha vozovek s asfaltobetonovým krytem53 915 m2
Přeložky příčných komunikací
počet11
celková délka7 728 m
Zemní práce
výkop celkem:1 562 947 m3
násyp celkem:1 534 349 m3
z toho materiál ze zemníku celkem393 011 m3
Mostní objekty
celkový počet mostů22
z toho
- nad dálnicí12
- na dálnici5
- ostatní5
celková délka mostů1 088 m
celková plocha mostů24 198 m2
Vodohospodářské objekty
celkový počet objektů:18
přeložky a úpravy vodotečí a potoků 2100 m
zatrubnění vodotečí a kanalizace11 400 m
sedimentační a retenční nádrže1
vodovodní řady 3000 m
meliorace1 000 m
Objekty elektro a spojů
celkový počet objektů:31
kabelové vedení NN2 300 m
venkovní vedení VN12 600 m
kabely dálkové a dispečerské16 084 m
venkovní vedení VVN1 500 m
kabelové vedení telefonní4 000 m
veřejné osvětlení300 m
kabelové přípojky NN (SOS)400 m
kabely dálničního systému SOS16 084 m
optické kabely systému SOS16 084 m
hlásky16
monitorovací stanice3
Přeložky plynovodů
počet objektů:10
délka přeložek [m]:2 000 m
Protihluková opatření
počet objektů:7 PH stěn+5 valů
celková délka stěn4 507 m
celková plocha stěn15 770 m2
celková délka valů2 660 m
celkový objem valů92 135 m2
celková délka gabionů360 m

 

 

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..