zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Novostavba silnice II/416 Blučina - obchvat

Klient

SÚS JmK.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Investor

Jihomoravský kraj. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace.

Charakteristika projektu

Projektové práce zahrnovaly primárně aktualizaci DÚR od společnosti PK Ossendorf s.r.o., kde byly nezbytně nutné dílčí úpravy návrhu silničního obchvatu tak, aby byly dodrženy podmínky dokumentace EIA pro předmětnou stavbu. Dále byla zpracovávána speciální dokumentace pro Verifikační stanovisko v kooperaci se spol. Ekopontis s.r.o. Po získání ÚR stavby byla vypracována dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně dokumentace podrobného položkového ocenění stavebních konstrukcí a prací za účelem určení konečné ceny stavebního díla jako vstupního údaje pro komunikaci s dotačním orgánem. Koncem roku 2018 byla podána JmK žádost o dotaci.

Stavba II/416 je v regionu Jihomoravského kraje velmi významnou stavbou dopravní infrastruktury, a to nejen z hlediska aktuální potřeby vymístění dopravy z průjezdního úseku obcí Blučina, ale zejména jako spojnice dálnice D2 a dálnice R52 ve směru západ – východ ve vazbě na obchvat Hrušovan.

Jedná se o 4,5km dlouhý severní obchvat obce Blučina v souladu s umístěním dle ÚPD obce Blučina a ZÚR Jihomoravského kraje, kde se ve své koncové části obchvat stáčí k jihu a napojuje se na významnou komunikaci II/425 kruhovým objezdem. Stavba je koncipována s prostorovými parametry tak, aby mohla být v budoucnu v případě takové potřeby dobudována protihluková opatření na krajnici pozemní komunikace a i na mostech bez zásahu do dalších pozemků, kde se vychází ze závazných podmínek stanoviska EIA.

Technická data
Číslo silniceII/416
Délka4 475 m
KategorieS 9,5/80
Počet mostů5
Počet křižovatek2
Počet sjezdů3
Návrhová rychlost80
Délka úpravy ostatních komunikací1 418 m

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..