zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Rekonstrukce silnice I/50 Bučovice, průtah

Klient

Bučovice, Jihomoravský kraj

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Silnice I/50 je součástí mezinárodní sítě silnic pod označením E50. Podle výsledků sčítání dopravy na silniční síti v roce 2000 projíždí po silnici I/50 v úseku průtahu Bučovic až 13 tis. vozidel za 24 hodin v obou směrech.

Účelem stavby byla rekonstrukce stávající komunikace tak, aby byla schopna přenést stávající dopravní zátěž odpovídající jejímu významu a charakteru. V době před rekonstrukcí zde byla nevyhovující konstrukce vozovky a její podloží, dále nevyhovující stavebně-technický stav kanalizace sloužící pro odvodnění komunikace i jako veřejná městská kanalizace, v některých úsecích odvodnění komunikace chybělo zcela.

Území, kterým prochází stávající silnice I/50 je ohraničeno souvislou městskou zástavbou, tvořenou převážně obytnými domy, které jsou od vozovky odděleny chodníky doplněnými místy pásy zeleně, které jsou přerušeny četnými stávajícími sjezdy k jednotlivým nemovitostem. Silnice I/50 prochází městem Bučovice a tím ho rozděluje na dvě části, je proto na mnoha místech přecházena chodci.

Stavba rekonstrukce silnice I/50 v úseku průtahu Bučovicemi řešila tyto úkoly:

  • výměnu všech vozovkových vrstev, včetně zlepšení nebo případně výměny podloží v celkové délce stavby 2.96 km
  • úpravu šířkového uspořádání silnice v kategorii MS 9/50 nebo S 9,5/50, úpravu klopení vozovky, případně zlepšení (snížení) výškového vedení silnice (nivelety) vzhledem ke stávajícím vjezdům v některých úsecích
  • komplexní návrh nové kanalizace včetně vpustí v řešeném úseku silnice s napojením na stávající příčné sběrače případně vybudování samostatné kanalizace sloužící pouze pro odvodnění komunikace
  • přeložky, úpravy nebo ochrana dotčených ostatních inženýrských sítí
  • zajištění bezpečného pohybu chodců podél silnice a zejména při jejím přecházení
  • dopravní řešení stávajících úrovňových křížení s významnými silnicemi II. a III. tříd a s místními komunikacemi, jejich stavební úpravu v dotčeném prostoru

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..