best resume writing services chicago world proffesional essay writers essay correction code ottawa public library homework help paper writers on craigslist free bibliography apa statistic homework help online
zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Rekonstrukce silnice I/50 Bučovice, průtah

Klient

Bučovice, Jihomoravský kraj

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Silnice I/50 je součástí mezinárodní sítě silnic pod označením E50. Podle výsledků sčítání dopravy na silniční síti v roce 2000 projíždí po silnici I/50 v úseku průtahu Bučovic až 13 tis. vozidel za 24 hodin v obou směrech.

Účelem stavby byla rekonstrukce stávající komunikace tak, aby byla schopna přenést stávající dopravní zátěž odpovídající jejímu významu a charakteru. V době před rekonstrukcí zde byla nevyhovující konstrukce vozovky a její podloží, dále nevyhovující stavebně-technický stav kanalizace sloužící pro odvodnění komunikace i jako veřejná městská kanalizace, v některých úsecích odvodnění komunikace chybělo zcela.

Území, kterým prochází stávající silnice I/50 je ohraničeno souvislou městskou zástavbou, tvořenou převážně obytnými domy, které jsou od vozovky odděleny chodníky doplněnými místy pásy zeleně, které jsou přerušeny četnými stávajícími sjezdy k jednotlivým nemovitostem. Silnice I/50 prochází městem Bučovice a tím ho rozděluje na dvě části, je proto na mnoha místech přecházena chodci.

Stavba rekonstrukce silnice I/50 v úseku průtahu Bučovicemi řešila tyto úkoly:

  • výměnu všech vozovkových vrstev, včetně zlepšení nebo případně výměny podloží v celkové délce stavby 2.96 km
  • úpravu šířkového uspořádání silnice v kategorii MS 9/50 nebo S 9,5/50, úpravu klopení vozovky, případně zlepšení (snížení) výškového vedení silnice (nivelety) vzhledem ke stávajícím vjezdům v některých úsecích
  • komplexní návrh nové kanalizace včetně vpustí v řešeném úseku silnice s napojením na stávající příčné sběrače případně vybudování samostatné kanalizace sloužící pouze pro odvodnění komunikace
  • přeložky, úpravy nebo ochrana dotčených ostatních inženýrských sítí
  • zajištění bezpečného pohybu chodců podél silnice a zejména při jejím přecházení
  • dopravní řešení stávajících úrovňových křížení s významnými silnicemi II. a III. tříd a s místními komunikacemi, jejich stavební úpravu v dotčeném prostoru

Vybrané projekty

Za více než 25 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb.