zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Hlukové posouzení brněnských ulic a návrh opatření před nadměrným hlukem z dopravy

Klient

Brněnské komunikace a.s.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Na začátku prací byla zjednodušeným způsobem posouzena komunikační síť tak, aby bylo možno stanovit předběžný rozsah zasažených uličních prostor. Následně jsme pro každou z téměř 200 hodnocených ulic provedli:

  • výpočet hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru
  • odhad ekvivalentních hladin uvnitř chráněných místností
  • přehled zvukově nevyhovujících oken
  • počet nadlimitně exponovaných osob a objektů
  • návrh protihlukových opatření, včetně odhadu stavebních nákladů na ně

Stanovení hlukové zátěže ve venkovním prostoru bylo provedeno hlukovým modelem kalibrovaným na základě výsledků z několika dlouhodobých a mnoha desítek krátkodobých měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření byla provedena autorizovanou firmou Ing. Kostečka. V některých případech se uskutečnila i souběžná měření uvnitř chráněných místností, aby se zjistilo, jaký vliv má typ a kvalita nejslabšího článku obvodového pláště, tedy okna, na rozdíl hladin hluku v chráněném venkovním a vnitřním prostoru.

Nedílnou součástí dokumentace zpracovaných ulic je fotodokumentace uličních fasád objektů, schéma ulice s vyznačením hlukové situace a situace průběhů izofon.

Tam, kde není možné z vážných důvodů ihned realizovat navržená protihluková opatření, která by snížila hlukovou zátěž tak, aby byly splněny platné hygienické limity, bude správce komunikace využívat dokumentaci jako podklad pro žádost o vydání časově omezeného povolení provozování příslušné komunikace podle zákona o ochraně zdraví (258/2000 Sb.).