research proposal on corporate governance essay writing company testimonials mass effect wiki assignments business paper writing less homework real term papers classical mechanics homework solutions business writing service
zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Hlukové posouzení brněnských ulic a návrh opatření před nadměrným hlukem z dopravy

Klient

Brněnské komunikace a.s.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Na začátku prací byla zjednodušeným způsobem posouzena komunikační síť tak, aby bylo možno stanovit předběžný rozsah zasažených uličních prostor. Následně jsme pro každou z téměř 200 hodnocených ulic provedli:

  • výpočet hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru
  • odhad ekvivalentních hladin uvnitř chráněných místností
  • přehled zvukově nevyhovujících oken
  • počet nadlimitně exponovaných osob a objektů
  • návrh protihlukových opatření, včetně odhadu stavebních nákladů na ně

Stanovení hlukové zátěže ve venkovním prostoru bylo provedeno hlukovým modelem kalibrovaným na základě výsledků z několika dlouhodobých a mnoha desítek krátkodobých měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření byla provedena autorizovanou firmou Ing. Kostečka. V některých případech se uskutečnila i souběžná měření uvnitř chráněných místností, aby se zjistilo, jaký vliv má typ a kvalita nejslabšího článku obvodového pláště, tedy okna, na rozdíl hladin hluku v chráněném venkovním a vnitřním prostoru.

Nedílnou součástí dokumentace zpracovaných ulic je fotodokumentace uličních fasád objektů, schéma ulice s vyznačením hlukové situace a situace průběhů izofon.

Tam, kde není možné z vážných důvodů ihned realizovat navržená protihluková opatření, která by snížila hlukovou zátěž tak, aby byly splněny platné hygienické limity, bude správce komunikace využívat dokumentaci jako podklad pro žádost o vydání časově omezeného povolení provozování příslušné komunikace podle zákona o ochraně zdraví (258/2000 Sb.).