zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Oznámení EIA – Přeložka silnice I/19 Obrataň, Kámen – obchvaty; část Kámen – obchvat; km 6,980 – 10,330

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Oznámení EIA bylo zpracováno na základě technického řešení ve stupni technické studie zpracované firmou SHB, akciová společnost, Brno.

Jedná se o výstavbu nového silničního obchvatu obce Kámen silnice I/19 v kategorii S 11,5/70, včetně překládaných silnic II/128, III/01923, III/01924, úprav souvisejících křižovatek (2 křižovatky úrovňové a 1 mimoúrovňová) a výstavby nových či úpravy stávajících polních cest.

Uvedená stavba je součástí připravované postupné kompletní rekonstrukce silnice I/19 v úseku Pelhřimov – hranice Kraje Vysočina.

V rámci Oznámení EIA byly posouzeny všechny vlivy na životní prostředí varianty Aktivní (navržené technické řešení) v porovnání s variantou Nulovou (zachování stávajícího stavu). Nebyly identifikovány významné negativní vlivy na žádnou složku životního prostředí. V souvislosti s průchodem trasy v blízkosti hradu Kámen a prostorem jeho vymezeného ochranného pásma byl zvýšený důraz kladen na vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Pro tyto potřeby byla zpracována samostatná příloha Oznámení EIA.

Ke zmírnění zásahu záměru do jednotlivých složek životního prostředí byla navržena celá řada opatření týkající se ochrany vodních zdrojů, zemědělské půdy, zachování cenných biotopů a systému ÚSES, průchodnosti krajiny pro pěší a cyklisty a také začlenění trasy záměru do krajiny.

Úpravou silniční sítě do navrhované podoby dojde k významnému odvedení tranzitní dopravy z centra obce Kámen, což bude mít významně pozitivní vliv na hygienickou situaci (výrazné snížení hlukového a imisního zatížení) i na situaci dopravně-bezpečnostní. Stavba obchvatu také povede k plynulejšímu průjezdu posuzovaným územím.

Ze zjišťovacího řízení na základě zpracovaného Oznámení EIA, které bylo ukončeno dne 20. 9. 2007, vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (č.j. KUJI 62912/2007 OZP 1282/2007/Br).