zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

I/64 Topoľčany - Nitra - Komárno, štúdia realizovateľnost

Klient

Slovenská správa ciest

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie a odporúčanie variantu, ktorý bude najvhodnejším z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou technického, ekonomického, environmentálneho riešenia novej trasy cesty I/64 v oblasti Komárno – Nitra – Topoľčany, Hlohovec a návrh koncepcie budovania cestného ťahu v území a čase. 

Účelom štúdie bolo zhodnotenie súčasného stavu jestvujúcej cestnej siete priamo a v blízkosti cestného ťahu I/64 a II/513, identifikácia súčasnej kapacity a predikcia predpokladanej budúcej kapacity, identifikácia všetkých dopravných, environmentálnych, socioekonomických a technických problémov, prípadných iných kongescií a ich analýza pre potreby koncepcie rozvoja cestných komunikácií v snahe naplniť hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je dobudovanie novej kapacitnej cesty, vyhovujúcej súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom území. Štúdia bude slúžiť aj ako podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie, ktoré rozpracujú vedenie trasy vo vybranom koridore. 

Štúdia realizovateľnosti bude podkladom pre Európsku komisiu pri výbere investičných projektov na území Slovenskej republiky financovaných prostredníctvom eurofondov.

Technická data

Územie pre návrh novej komunikácie je sústredené v koridoroch existujúcej cesty I/64 v okresoch Komárno, Nové Zámky, Nitra a Topoľčany a v koridore cesty II/513 v okrese Nitra a Hlohovec. 

Štúdia realizovateľnosti v celom dotknutom území hodnotí 9 variantov, ktoré sú po trojiciach zoradené do úsekov : 

Úsek Komárno – Nitra: 

 • Variant 1 – modrý 
 • Variant 2 – zelený 
 • Variant 3 – červený

Úsek Nitra – Topoľčany: 

 • Variant 4 – zelený 
 • Variant 5 – fialový 
 • Variant 6 - červený 

Úsek Nitra – D1: 

 • Variant 7 – zelený 
 • Variant 8 – červený 
 • Variant 9 – fialový 

Výber najvhodnejšieho variantu prebiehal nasledujúcim spôsobom: 

 • Hodnotenie jednotlivých variantov v jednotlivých úsekoch, z ktorých sa v danom úseku vybral najvhodnejší. Týmto spôsobom sa hodnotili varianty z technického hľadiska a ich dopady na životné prostredie vo všetkých úsekoch. 
 • V úseku Komárno – Nitra sa varianty (variant 1 až 3) podrobili analýze CBA a Multikriteriálnej analýze (MCA) na základe ktorých bol ako najvýhodnejší variant vybraný Variant 1, modrý. 
 • V úseku Nitra – Topoľčany (variant 4-6) a úseku Nitra – Hlohovec (variant 7-9) boli varianty podrobené analýze CBA a Multikriteriálnej analýze (s predpokladom existujúcej dopravy na Variante 1) na základe ktorých boli odporúčané ako najvýhodnejšie varianty v jednotlivých úsekoch a to: 

Variant 5, fialový v úseku Nitra - Topoľčany a Variant 9, fialový v úseku Nitra - Hlohovec 

 • Následne boli Multikriteriálnou analýzou porovnané víťazné varianty v koridoroch Komárno – Nitra – Hlohovec (Variant 1 modrý + Variant 9 fialový) a Komárno – Nitra – Topoľčany (Variant 1 modrý + Variant 5 – fialový). 

Na základe vypracovanej štúdie realizovateľnosti bol odporúčaný koridor Komárno – Nitra – Topoľčany v kombinácií vedenia trás Variant 1, modrý + Variant 5, fialový

Súčasťou výsledkov zo štúdie realizovateľnosti je aj odporúčaný harmonogram výstavby čiastkových úsekov cesty I/64 a to nasledovným spôsobom: 

 • Odstránenia bodových závad v mestách Komárno a Nové Zámky, ktoré je možné realizovať a zlepšili by dopravnú situáciu v mestách (úprava križovatiek, zriadenie CSS) (do roku 2020). 
 • Výstavba obchvatu mesta Hlohovec (do roku 2027) 
 • Výstavba obchvatu mesta Komárno (do roku 2027) 
 • Výstavba obchvatu mesta Nové Zámky vrátane úseku po križovatku s budúcou rýchlostnou cestou R7 (do roku 2027) 
 • Výstavba obchvatu Krušoviec (do roku 2027) 
 • Úsek Ivanka pri Nitre - Nitra (2027 - 2030) 
 • Obchvat obce Komjatice (2037 - 2040) 
 • Ostávajúce úseky variantu V1 a V5 (do roku 2047) 

Celková dĺžka koridoru Komárno – Nitra – Topoľčany v kombinácií vedenia trás Variant 1, modrý + Variant 5, fialový je 98,926 km a odhadované investičné náklady predstavujú 953,73 mil. eur.

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..