zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

I/66 Brezno – obchvat, I. etapa

Klient

Alpine Slovakia spol. s r. o., Bratislava

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Investor

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Banská Bystrica

Zhotovitel

Alpine Slovakia spol. s r. o., Bratislava 

Charakteristika projektu

Hlavným účelom diela bolo vybudovať modernú, kapacitnú dvojprohovú komunikáciu, pri zabezpečení výhľadových prepravných nárokov, ktorá presmeruje tranzitnú dopravu mimo zastavané územie města Brezno. Nově postavená komunikace využila koridoru existující železnice a nevyužité oblasti podél průmyslového areálu. Efektivním využitím prostoru mezi areálem mostárny a železnice byly minimalizovány náklady na výstavby a dopady na obyvatelstvo města. Zároveň ale nová komunikace převedením tranzitní dopravy z centra města přispěla k požadovanému výraznému snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí v intravilánu.

Technická data

Zrealizovaný obchvat je řešený jako dvoupruhová obousměrná komunikace v šířkovém uspořádání podle kategorie C 9,5/80. Celková délka projektovaného úseku silnice je 2,542 km. Stavba je první realizovanou etapou plánovaného obchvatu silnice I/66 kolem města Brezna. Návrh předmětného úseku komunikace představuje liniovou stavbu odkloněnou mimo nejhustší zastavěné území s technickým řešením, které respektuje normové požadavky na velikosti poloměrů směrových a výškových oblouků odpovídajících návrhové rychlosti 80 km/h. Úprava začíná na existující silnici I/66 směřující od Banské Bystrice do Brezna v km 128,49 jejího pasportního staničení a končí v km 2,362 pracovního staničení, kde v okružní křižovatce Mazorníkovo došlo k napojení na silnici II/529. Součástí této trasy jsou stavební objekty mostů, opěrných, zárubních zdí a protihlukových stěn a další křižovatka „Brezno - mesto“. Tato je situovaná na začátku úseku a je navržena jako neúplná mimoúrovňová křižovatka typu rozštěp, která propojuje ulici Československej armády se silnicí I/66.

Stavba obchvatu vyvolala potřebu úprav a přeložek existujících komunikací, dotčenými byla silnice II/529 (Cesta osloboditeľov) v místě zakončení první etapy obchvatu, MK Mostárenská ulica a MK z městské části Banisko. Za okružní křižovatkou Mazorníkovo se trasa obchvatu provizorně napojila na ul. Staničnú (silnice III/5295). Další vyvolanou investicí byly úpravy dvou přítoků řeky Hron v říčním kilometru 220,15 (pod mostem SO 201).

Vedení trasy tímto územím vyvolalo potřebu demolice 6 objektů pozemních staveb, z toho dvou obytných, odstranění železniční vlečky ve vlastnictví Lesů SR s mostním objektem na této vlečce a jeřábové dráhy také ve vlastnictví Lesů SR. Vyžadovaly se úpravy a přeložky existujících podzemních a nadzemních inženýrských sítí. Šlo o přeložky kanalizačního potrubí, vodovodu, dálkových kabelů, optických kabelů, zabezpečovacích zařízení ŽSR, NN rozvodů a osvětlení v lokomotivním depu, přeložky osvětlení a elektrických vedení NN, VN. 

  • Lehota výstavby: 04/2015 – 09/2017
  • Investičný náklad: 27,121 mil. €

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie s minimálnymi zmenami počas výstavby. Preberacie a kolaudačné jednania preukázali, že stavby bola zrealizovaná bez nedorobkov a závad, ktoré by bránili užívaniu stavby. Boli splnené technicko-kvalitatívne podmienky v oblasti riadenia a kontroly kvality behom realizácie stavby.

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..