zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

I/38 Luštěnice - Újezd – vypracování aktualizace DÚR, DÚR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Klient

ŘSD ČR, Správa Praha

Charakteristika projektu

Předmětem zakázky je přeložka komunikace I. třídy I/38, kategorie S 11,5/90 v úseku mezi obcemi Luštěnice a Újezd. Navržená trasa je vedena mimo obce převážně po zemědělských pozemcích. V rámci stavby je navrženo 5 mostních objektů a jeden nadjezd nad I/38. Hlavním důvodem výstavby přeložky silnice I/38 v úseku Luštěnice – Újezd je převedení silničního tahu I/38 Mladá Boleslav – Nymburk mimo obce Luštěnice, Újezd a Bratronice. Jedná se prakticky o realizaci silničního obchvatu, který zajistí požadované snížení dopravního zatížení v obci. Navrhovaná přeložka (obchvat) tedy plní funkci převedení tranzitní dopravy mimo výše zmíněné obce.

Technické údaje

  • Přeložka silnice I/38, dl. 6 662 m
  • MUK Luštěnice ve tvaru diamantu
  • Přeložky polních cest
  • Most na I/38 přes komunikaci pro pěší a cyklisty v km 2,714
  • Most na I/38 přes železniční trať SŽDC v km 5,321

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..