zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Diaľnica D2 križovatka Bratislava - Čunovo

Klient

Národná diaľničná spoločnosť s.r.o.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Účelom technickej štúdie bolo navrhnúť variantné technické riešenie novej diaľničnej križovatky „Bratislava - Čunovo“ na prevádzkovanej diaľnici D2, ktorá má napojiť existujúcu cestnú sieť na diaľnicu D2. 

Cieľom štúdie bolo technicky, dopravne, ekonomicky, environmentálne vyhodnotiť varianty a výber najvhodnejšieho riešenia križovatky Bratislava – Čunovo na diaľnici D2 v prepojení s cestou I/2 Bratislava – Rusovce – Rajka. 

Vybudovaním diaľničnej križovatky „Bratislava - Čunovo“ na prevádzkovanej diaľnici D2 a s prepojením na cestu I/2 resp. miestnu komunikáciu do Čunova sa zlepší dopravná dostupnosť oblasti Čunova, okolia vodného diela a obcí Dobrohošť, Vojka nad Dunajom a Bodíky na diaľnicu D2 pred štátnou hranicou, tak aby doprava obchádzala intravilán Rusoviec. Následne by sa vytvorili predpoklady vhodného dopravného pripojenia pre uvažovanú výstavbu obytných súborov „Bývanie pri jazere“ neďaleko obce Vojka a „Zichyho tably“ v k.ú. Čunovo. Najväčší prínos bude mať pre plánovanú výstavbu areálu Danubia Park v lokalite zdrže Hrušov, kde vyrastie nové medzinárodné stredisko športu a cestovného ruchu. Vybudovaním diaľničného privádzača sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky. 

Účelom stavby bode umožniť doprave, ktorá má tranzitný charakter, resp. cieľ vo vzdialenejších častiach mesta, využiť na jazdu diaľničnú sieť a nezaťažovať miestne komunikácie (Rusovce, Jarovce, Petržalka). 

Zároveň predmetná križovatka bude slúžiť v prípade výluky, havárie na diaľnici pre odklon dopravy na cestu I/2 a priľahlú cestnú sieť.

Technická data

V predmetnej technickej štúdii boli riešené 3 varianty prepojení cesty I/2 s diaľnicou D2 pri hraničnom priechode do Maďarskej republiky, ktoré sú vzájomne posudzované a rozpracované do podrobností Technickej štúdie: 

Variant 1–červený Úplná trúbkovitá križovatka v km 79,202 diaľnice D2 s prídavnými priepletovými pásy (kolektormi), privádzačom dĺ. 687 m a deltovitou križovatkou na privádzači a stykovými križovatkami na ceste I/2. 

Variant 2 – fialový Úplná kosodĺžniková križovatka v km 78,245 diaľnice D2, privádzačom dĺ. 838 m a okružnou križovatkou na ceste I/2 a ceste do Čunova. 

Variant 3 – zelený Prstencovitá križovatka v km 78,245 diaľnice, privádzačom dĺ. 1563 m a deltovitou križovatkou na privádzači a stykovými križovatkami na ceste I/2.

Na základe analýzy dopravného zaťaženia, analýzy stavebno-technického riešenia a analýzy 

odhadovaných stavebných nákladov bol odporúčaný na realizáciu Variant 1 – červený.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..