zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Dálnice D47, stavba 4709.1/II.stavba Vrbice – Bohumín

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel

Sdružení „D47091/2“

  • Vedoucí člen sdružení: Stavby silnic a železnic a.s., závod Pardubice
  • Členové sdružení: Skanska DS a.s., Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Charakteristika projektu

Stavba 4709.1/II.stavba Vrbice – Bohumín, dokončená v roce 2008 je součástí dálničního obchvatu města Ostravy. Nejvýznamnějším inženýrským objektem stavby a ikonou dálnice D47 v Ostravě je zavěšený most přes Odru vyznamenaný řadou ocenění.

Dálnice D47 – Via Moravica

Dálnice D47 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb, které jsou v současné době v České republice ve výstavbě. Po svém dokončení se tato tato moderní komunikace stane součástí dálnice D1, kterou prodlouží na celkových 377 km. Nově budovaný úsek tak umožní kvalitní a kapacitní napojení ostravské aglomerace a celého moravskoslezského kraje na dálniční síť ČR. Také v mezinárodním měřítku má dálnice D47 nezastupitelný význam, neboť je součástí větve VI.B multimodálního koridoru Transevropské sítě (TEN - Trans Europe Net), která je vedena směrem sever-jih v trase Katovice–Bohumín–Ostrava– Brno–Bratislava–Budapešť.

Stavba 4709.1/I.stavba Hrušov – Vrbice

Trasa této stavby dálnice D 1, která je posledním „ostravským“ úsekem, je vedena na severozápadním okraji města Ostravy a části území Bohumína. Na začátku úseku překračuje poprvé Odru a Antošovické jezero a dále je vedena územím Bohumína dlouhým obloukem, kterým obchází zástavbu Antošovic. Následně kříží podruhé řeku a podchází dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať. Výškové vedení dálnice je ovlivněno dvojím křížením Odry a s výjimkou krátkého zářezového úseku pod mostem na železnici a na silnici I/58 je celá trasa dálnice umístěna na násyp.

Celková délka stavby je 4,2 km. Dálnice D 1 je zde navržena v kategorii D 28/120. Uvedené šířkové uspořádání je zvoleno s ohledem na možnost provizorního vedení čtyř pomocných jízdních pruhů v jednom jízdním pásu v době provádění oprav zejména mostů velké délky.

Stavba zahrnuje výstavbu jedné dálniční MÚK (Vrbice), přeložku silnice I/58 v délce cca 0,6 km (příjezd k novému hraničnímu přechodu Bohumín/ Chałupki) a přeložku dvoukolejné železniční tratě Bohumín – Chałupki v délce cca 1,4 km. Součástí stavby je oboustranná dálniční odpočívka Antošovice. Nejvýznamnějšími inženýrskými objekty jsou oba mosty, jimiž dálnice překonává Odru: zavěšený most přes řeku Odru a Antošovické jezero v km 160 a mostní estakáda přes řeku Odru v km 163.

S ohledem na vedení trasy a plavební profil plánovaného plavebního kanálu bylo v km 160 nutno navrhnout mostní konstrukci s minimální stavební výškou. Most je situován na předměstí Ostravy v rekreační oblasti Antošovických jezer. Snahou projektantů z firmy Stráský, Hustý a partneři s.r.o.tedy bylo navrhnout estetickou konstrukci, která by se moha stát symbolem nové dálnice. Proto byla vybrána konstrukce zavěšená v ose mostu na jediném pylonu situovaném v prostoru mezi řekou a jezery. Zavěšený most tvoří dva mosty, každý pro jeden jízdní pás dálnice. Most je navržen jako dálniční segmentová estakáda se spřaženou mostovkovou deskou o 14-ti polích, předepnutá volnými kabely. Hlavní a dvě přilehlá pole jsou zavěšena na středový pylon. Pylon je ocelobetonový, výšky 48,6 m. V zavěšené části jsou mosty spojeny deskou v jeden konstrukční celek. Celková délka přemostění je 606 m, rozpětí hlavního pole je 105 m.

Oboustranná dálniční odpočívka Antošovice byla vybudována jako zařízení pro motoristy a je poslední (pravostranná), respektive první (levostranná) odpočívkou při přejezdu hranice s Polskem. V rámci stavby 4709.1/II bylo vybudováno parkoviště s nezbytně nutnými inženýrskými sítěmi. Samostatnou stavbou financovanou soukromými firmami byly objekty služeb pro motoristy, které zahrnovaly čerpací stanici firmy Shell a objekt rychlého občerstvení KFC (prozatím pouze na pravostranné odpočívce). Dodatečně byla odpočívka rozšířena o plochu s funkcí informační a odpočinkovou, která bude postupně vybavována.

Zajímavostí stavby 4709.1/II je těsná blízkost dálnice místům, kde byl v období 1. republiky vystavěn obranný pevnostní systém k ochraně státu. Ještě na začátku 90. let 20. století byly pevnůstky využívány armádou a blíže položené objekty stavby 47091/II nesměly narušit jejich vojenskou funkci. Teprve po roce 2000 bylo od těchto požadavků ustoupeno a stavby opevnění jsou nyní pouze připomínkou pohnutých událostí doby svého vzniku. Jedna z pevností stojí v těsné blízkosti a je dobře viditelná z dálnice, další dvojice pevnůstek, propojená spojovací podzemní chodbou, byla zabudována do násypu železniční tratě, která byla ve stavbě 4709.1/II přeložena a na jejím místě je vedena přeložka silnice I/58.

Technická data

 

Základní informace
Hlavní trasa:
délka: 4 200 m
kategorie: D 28,0/120
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 81 000 m3
násypy: 860 000 m3
Vozovky:
plocha vozovek bez mostů: 173 050 m2
plocha vozovek na mostech: 32 500 m2
Mostní objekty:
počet celkem: 9
z toho na dálnici: 5
na ostatních komunikacích: 4
celková délka mostů: 1 318 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
počet objektů: 7
délka přeložek: 4 700 m
Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 5 495 m
objekty elektro: 4 240 m
přeložka plynovodu: 150 m
Vybavení dálnice:
dálniční systém SOS: 1
protihlukové stěny: 3 773 m
opěrné stěny: 183 m

 

 

Odkazy

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..