zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat

Klient

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Konzultant

Združenie „R4 Prešov“ zastoupené HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Jedná se o stavbu rychlostní silnice R4 v úseku severního obchvatu města Prešov s funkcí vyloučeni tranzitní dopravy vedené v současnosti v průtahu Prešovem. V struktuře evropských intermodálních koridorů je rychlostní silnice R4 součástí dopravní sítě Evropské unie TEN – T, který je součástí mezinárodního evropského tahu E 371 ve směru sever – jih.

Účelem stavby je propojit dálnici D1 a rychlostní silnici R4 Kapušany – Giraltovce tak, aby došlo k odlehčení dopravy ze stávající komunikační sítě města Prešov a vložením mimoúrovňových křižovatek k přerozdělení zdrojové a cílové dopravy. Křižovatka Prešov – sever zabezpečí vyloučení tranzitní dopravy ze silnice I/68 z centrální městské zóny jako i přímé napojeni silnice I/68 na D1 a R4.

Technická data

Stavba zahrnuje vlastní objekt rychlostní silnice R4 v délce 14,5 km, který je navržen v kategorii R24,5/100 a přeložku silnice I/68, která je navržena v kategorii C 22,5/80. Dále stavba zahrnuje objekty přístupových cest k portálům tunelů a vyvolané přeložky dotčených komunikací a cest.

Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka Prešov – sever (R4 x I/68) a mimoúrovňová křižovatka Kapušany (R4 x I/18). Výhledově se předpokládá dostavba křižovatky Prešov – východ (R4 x přivaděč do průmyslové zóny).

K nejvýznamnějším objektů se řadí tunel Bikoš (délka 1164 m) a tunel Okruhliak (délka 1831 m).

Na rychlostní silnici R4 je navrženo 12 mostů (nejvýznamnější mosty – most o 8 polích přes údolí s řekou Torysou délky 468 m a most o 14 polích přes údolí s potokem Sekčov délky 587 m), na silnici I/68 1 most, na silnici I/18 1 most, na větvích křižovatky Prešov – sever 3 mosty, na přístupových cestách k portálům tunelů 3 mosty, na polní cestě 1 most, celkem 21 mostů.

Stavba dále obsahuje objekty zdí, protihlukových stěn, veřejného osvětlení, vegetačních úprav, informačního systému a přeložek vodních toků.

Odvedení dešťové vody z vozovky R4 a ze silnice I/68 je navrženo dešťovou kanalizaci, voda bude před vyústěním do recipientů přečištěná.

Součástí stavby jsou přeložky stávajících inženýrských sítí – nadzemní vedení VVN, VN a NN, kabely telefonních vedení, kabely drážní, vodovody, kanalizace, plynovody.

Dokumentace byla zpracována v letech 2012 – 2014.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..