zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

Klient

Inžinierske stavby a.s. Košice

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Investor

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Zhotovitel

Inžinierske stavby a.s. Košice

Charakteristika projektu

Rýchlostná cesta R2 je súčasťou siete diaľnic a rýchlostných ciest SR. Hlavným účelom diela bolo vybudovať modernú, kapacitnú dvojprohovú komunikáciu, pri zabezpečení výhľadových prepravných nárokov, ktorá presmeruje tranzitnú dopravu mimo zastavané územie města Bánovce nad Bebravou. Novo postavená komunikácia využila koridor ležiaci východne od existujúcej železnice a intravilánu mesta, kde v primeranej vzdialenosti obchádza všetky obytné zóny, tak aby boli minimalizované náklady na výstavbu a dopady na obyvateľstvo. Zároveň ale nová komunikácia prevedením tranzitnej dopravy z centra mesta prispela k požadovanému výraznému zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie v intraviláne.

Technická data

Celkový rozsah stavby R2 Ruskovce – Pravotice pozostáva zo 100 stavebných objektov. Na trase je navrhnutých 13 mostných objektov, z toho 4 sú na trase R2, 5 vedie ponad rýchlostnú cestu a zostávajúce 4 sú presypané železobetónové, resp. prefabrikované konštrukcie. Komunikácia je napojená na existujúcu sieť Mimoúrovňovou križovatkou Bánovce – Západ a dočasným napojením na cestu I/9 na konci úseku.

  • Celková dĺžka rýchlostnej cesty je 9 565 m.

Na začiatku úseku v mieste križovatky Bánovce (západ) v staničení km 1,200 – 1,700  je zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty v kategórii R 24,5/120. V úseku od km 1,700  po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty v R 24,5/120.

Stavba obchvatu vyvolala potrebu úprav a preložiek existujúcich komunikácíí I., II. A III. triedy a poľných ciest.

Vedenie trasy týmto územím vyvolalo potrebu úpravy a preložiek existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sieti. Šlo o preložky kanalizačného potrubí, vodovodu, diaľkových kabelou, optických kabelou, zabezpečovacích zariadení ŽSR, NN rozvodov, preložky osvetlenia a elektrických vedení NN, VN.

  • Lehota výstavby: 01/2014-10/2016
  • Investičný náklad: 88,181 mil. €

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie s minimálnymi zmenami počas výstavby. Preberacie a kolaudačné jednania preukázali, že stavby bola zrealizovaná bez nedorobkov a závad, ktoré by bránili užívaniu stavby. Boli splnené technicko-kvalitatívne podmienky v oblasti riadenia a kontroly kvality behom realizácie stavby.  

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie s minimálnymi zmenami počas výstavby. Preberacie a kolaudačné jednania preukázali, že stavby bola zrealizovaná bez nedorobkov a závad, ktoré by bránili užívaniu stavby. Boli splnené technicko-kvalitatívne podmienky v oblasti riadenia a kontroly kvality behom realizácie stavby.  

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..