zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (I. etapa)

Klient

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Konzultant

Združenie „R4 Prešov“ zastoupené HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Jedná se o stavbu rychlostní silnice R4 v úseku severního obchvatu města Prešov s funkcí vyloučeni tranzitní dopravy vedené v současnosti v průtahu Prešovem. 

Stavba je I. etapou severního obchvatu Prešova v úseku od napojení na dálnici D1 po křižovatku. Jedná se o úsek s nejvyšší dopravní intenzitou, po jehož realizaci se vyloučí tranzitní doprava ze silnice I/68 z centrální městské zóny jako i přímé napojeni silnice I/68 na D1 a R4.

Technická data

Stavba zahrnuje vlastní objekt rychlostní silnice R4 v délce 4,3 km, který je navržen v kategorii R24,5/100 a přeložku silnice I/68, která je navržena v kategorii C 22,5/80. Dále stavba zahrnuje objekty přístupových cest k portálům tunelu Bikoš a vyvolané přeložky dotčených komunikací a cest.

Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka Prešov – sever (R4 x I/68).

K nejvýznamnějším objektů se řadí tunel Bikoš (délka 1164 m).

Na rychlostní silnici R4 jsou navrženy 3 mosty (nejvýznamnější mosty – most o 8 polích přes údolí s řekou Torysou délky 468 m), na silnici I/68 1 most, na větvích křižovatky Prešov – sever 3 mosty, na přístupové cestě k portálu tunelu 2 mosty, celkem 9 mostů.

Stavba dále obsahuje objekty zdí, protihlukové stěny, veřejného osvětlení, vegetačních úprav, informačního systému a přeložky vodního toku.

Odvedení dešťové vody z vozovky R4 a ze silnice I/68 je navrženo dešťovou kanalizaci, voda bude před vyústěním do recipientů přečištěná.

Součástí stavby jsou přeložky stávajících inženýrských sítí – nadzemní vedení VVN, VN a NN, kabely telefonních vedení, kabely drážní, vodovody, kanalizace, plynovody.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..