zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Dálnice D47, stavba 4709.1/I.stavba Hrušov - Vrbice

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel

Sdružení „Dálnice Hrušov“

  • Vedoucí člen sdružení: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava
  • Členové sdružení: ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., Alpine stavební společnost CZ, s.r.o.

Charakteristika projektu

Stavba 4709.1/I.stavba Hrušov – Vrbice, dokončená v roce 2008 je součástí dálničního obchvatu města Ostravy. Charakteristickým rysem projektu je permanentní vedení dálnice průmyslovou částí města podél řeky Odry na násypech. Zajímavostí je také úsek vedený po břehu Vrbického jezera s četnými opatřeními proti hromadění metanu v tělese dálnice.

Dálnice D47 – Via Moravica

Dálnice D47 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb, které jsou v současné době v České republice ve výstavbě. Po svém dokončení se tato tato moderní komunikace stane součástí dálnice D1, kterou prodlouží na celkových 377 km. Nově budovaný úsek tak umožní kvalitní a kapacitní napojení ostravské aglomerace a celého moravskoslezského kraje na dálniční síť ČR. Také v mezinárodním měřítku má dálnice D47 nezastupitelný význam, neboť je součástí větve VI.B multimodálního koridoru Transevropské sítě (TEN - Trans Europe Net), která je vedena směrem sever-jih v trase Katovice–Bohumín–Ostrava– Brno–Bratislava–Budapešť.

Stavba 4709.1/I.stavba Hrušov – Vrbice

Stavba představuje střední ze třech úseků dálnice D47, které jsou realizovány v intravilánu Ostravy (4708, 4709.1/I a 4709.1/II). Trasa těchto staveb prochází jedním z nejkomplikovanějších území, kterými vůbec české dálnice vedou. Jedná se o záplavové území Odry a Ostravice, území v minulosti využívané k důlní činnosti s četnými výstupy důlního plynu, kontaminované na povrchu chemickými látkami, postižené doznívajícímu poklesy od poddolování. Vedení trasy muselo respektovat plavební profil budoucího průplavu D-O-L, což se projevilo na délkách přemostění obou toků. K vybudování násypů byly téměř výlučně použity pouze druhotné suroviny, které vznikly při těžbě uhlí (hlušina) a při zpracování železa (struska). Jedním z významných ekologických dopadů stavby dálnice bylo odstranění cca 6 mil. m3 těchto odpadů uložených na haldách po celém městě, odkud byly převezeny po železničních vlečkách do trasy dálnice.

Stavba o délce cca 4,5 km navazuje na dokončený úsek 4708 v k. ú. Hrušov poblíž křížení černého potoka. Trasa byla vybrána z mnoha variant za pomocí multikriteriálního hodnocení a je umístěna v celém úseku do těsné blízkosti vodních toků a vodních ploch. To vyvolalo potřebu navrhnout technická opatření na zemním tělese dálnice a zejména vyřešit odvedení dešťových vod z dálnice.

Dálnice D 47 je v tomto úseku navržena v kategorii D 28/120, s ohledem na možnost provizorního vedení čtyř pomocných jízdních pruhů v jednom jízdním pásu v době provádění oprav zejména mostů velké délky. Trasa dálnice je vedena na území Ostravy úzkým koridorem vymezeným z jedné strany řekou Odrou a z druhé strany zástavbou městských částí Přívoz a Hrušov, kterou tvoří průmyslové areály.

Výškové vedení dálnice je ovlivněno křížením Černého potoka, Ostravice a Odry a s výjimkou krátkého zářezového úseku pod mostem na silnici III/01135 je celá trasa dálnice umístěna na násyp.

Nejvýznamnějším inženýrským objektem dálnice je most přes Ostravici. Jedná se o předpjatý jednokomorový trám o čtyřech polích, tvořený ocelovým truhlíkem se spřaženou monolitickou mostovkovou deskou o rozpětí hlavního pole 100,5 m.

Při návrhu mimoúrovňové křižovatky v Bohumíně - Vrbici vycházel projektant z požadavku napojit stávající silniční síť (silnice I/58) na dálnici a současně umožnit propojení dálnice s výhledovou rychlostní silnicí R 67. Tvar křižovatky je ovlivněn prostorovými možnostmi území, ve kterém se dálnice přimyká k pravostranné hrázi řeky Odry – to si vynutilo vyvinout MÚK jižně od dálnice na břeh Vrbického jezera. Křižovatka bude po kompletním dokončení připomínat tvarem rovnoramenný trojúhelník, jehož strany budou tvořit křižovatkové větve nadřazené silniční sítě a v jehož těžiště je dnes umístěna okružní křižovatka napojující silnici I/58, jejíž přeložka o délce 2,2 km je součástí stavby 4709.1/I.stavba.

Přeložená silnice I/58 bude umožňovat napojení Slezské Ostravy na dálnici D47. Vzhledem k místní intenzitě cyklistické dopravy mezi Bohumínem a Ostravou, bude podél silnice I/58 vedena stezka pro pěší a cyklisty, zpřístupňující rekreační oblast Vrbického jezera.

Vedení přeložky silnice I/58 v Ostravě-Hrušově na svahu staré důlní haldy vyžadovalo provedení rozsáhlých technických opatření (podzemní milánské stěny) v podloží dálnice s cílem zamezit vzniku autooxidačních procesů (zahoření).

Před koncem úseku, kde dálnice prochází územím Bohumína (místní část Vrbice), je dálniční těleso umístěno na okraj Vrbického jezera. Při provádění vrtných prací pro provedení opěrné stěny z betonových pilot v patě násypu ve Vrbickém jezeře byl zjištěn výstup metanu ve výbušné koncentraci. Součástí projektu proto bylo i zpracování technických opatření zamezujících hromadění metanu v násypu dálnice.

Technická data

Základní informace
Hlavní trasa
délka: 4460 m
kategorie: D 28,0/120
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 137 000 m3
násypy: 1 320 000 m3
Vozovky:
plocha vozovek bez mostů: 161 640 m2
plocha vozovek na mostech: 14 820 m2
Mostní objekty:
počet celkem: 8
z toho na dálnici: 4
na ostatních komunikacích: 4
celková délka mostů: 1 056 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
počet objektů: 11
délka přeložek: 7 430 m
Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 7 170 m
objekty elektro: 3 159 m
přeložka plynovodu: 1 470 m
Vybavení dálnice:
dálniční systém SOS: 1
protihlukové stěny: 7 770 m
opěrné stěny: 505 m

Vybrané projekty

Za viac ako 25 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúce široké spektrum našich služieb..