zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Ekológia

Ekológia

 

V súvislosti s prípravou stavieb ciest a diaľnic, ale aj samostatne, poskytujeme rozsiahle spektrum služieb a nezávislého poradenstva v oblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe.

Ekológia

V Českej a Slovenskej republike zabezpečujeme klientom komplexné služby v oblasti ochrany životného prostredia. Naši experti poskytujú klientom všetky služby súvisiace s ochranou životného prostredia pri výstavbe, počínajúc prieskumami, cez posudky dopadov výstavby na životné prostredie, ekologický dozor pri výstavbe, až po monitoring po jej dokončení. 

Tímy našich špecialistov sa podieľajú na rozvoji ochrany životného prostredia v rámci Českej a Slovenskej republiky, podieľajú sa na vedeckých výskumoch a na nastavení stavebného procesu vo vzťahu k životnému prostrediu. Našim cieľom je efektívna výstavba s ohľadom na udržateľnosť prostredia, v ktorom žijeme. 

Okrem iného, naši experti navrhujú potrebné opatrenia pre zabezpečenie migračných trás živočíchov v nadväznosti na výstavbu, zmiernenie dopadov na životné prostredie, ochrany proti hluku alebo kompenzačných opatrení nutných pre udržateľný rozvoj.

Typickými výsledkami našej práce sú:

  • Prírodovedecké prieskumy a migračné štúdie, biologické hodnotenie 
  • Posúdenia vplyvov stavebných zámerov, návrhy kompenzačných opatrení
  • Oznámenia, Dokumentácie a Posudky EIA
  • Vyhodnotenie vplyvov koncepcií a územných plánov na životné prostredie (SEA) 
  • Ekologický dozor pri realizácii stavieb
  • Monitoring životného prostredia pred výstavbou, v priebehu výstavby a po výstavbe
  • Podklady pre financovanie stavieb zo zdrojov EÚ

Ekologické služby zabezpečuje v rámci našej spoločnosti útvar ekológie, a to na stavbách a stavebných zámeroch po celej Českej a Slovenskej republike s presahmi do okolitých štátov.

ředitel útvaru ekologie

Tomáš Šikula

Tel.: +420 605 536 053

E-mail: t.sikula@hbh.cz

https://cz.linkedin.com/in/tomáš-šikula-83a69990

Vybrané projekty

Za viac ako 30 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúcich široké spektrum našich služieb.