zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Dokumentace EIA – Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov – Rapotín

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Dokumentace EIA byla zpracována na základě technického řešení ve stupni technické studie zpracované firmou SHB akciová společnost, Brno.

Dotčené území záměru je naším ateliérem dlouhodobě sledováno, spolupracovali jsme již na přílohách týkajících se životního prostředí v rámci technických studií, dále jsme zpracovali Oznámení dle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

V rámci Dokumentace EIA bylo hodnoceno několik variant pro jednotlivé úseky trasy (základní trasa, varianty 1, 2 a 3 v oblasti Dolních Studének a varianty A a B MÚK Rapotín). Hlavními oblastmi, kterými se Dokumentace EIA zabývala, byla ochrana obyvatelstva před hlukovou a imisní zátěží, ochrana vodních zdrojů v území (jímací území Luže), ovlivnění záplavy Q100 řeky Desné, vliv na lokalitu NATURA 2000 (evropsky významná lokalita Horní Morava), zásah do biotopů vodního toku Desná, zajištění migrace a funkčnosti územního systému ekologické stability (nadregionální, regionální i lokální úroveň systému).

K minimalizaci možných negativních vlivů záměru na životní prostředí byla navržena opatření. Závěrem byla k realizaci doporučena varianta Aktivní (kombinace jednotlivých variant). Ponechání stávajícího stavu (varianta Nulová) bylo hodnoceno jako neúnosná zátěž v území, a to především v oblasti hlukového a imisního zatížení obyvatelstva podél stávajících silnic I/11, I/44 a jejich peáže.

Proces EIA, v rámci kterého bylo v našem ateliéru zpracováno Oznámení a předmětná Dokumentace EIA, byl završen dne 30.10.2009 vydáním souhlasného stanoviska (č.j. 76159/ENV/09) pro realizaci záměru v libovolné kombinaci všech aktivních variant, které byly v Dokumentaci EIA hodnoceny.