zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Dálnice D1 - stavba 0134.1 Mořice – Kojetín, 2.etapa

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel

  • Sdružení D1 Mořice – Kojetín
  • Vedoucí člen sdružení: Skanska DS a. s., závod Brno Členové sdružení: Dálniční stavby Praha, a. s., EUROVIA CS, a.s.

Charakteristika projektu

Otevřením stavby D1 0134.1 Mořice – Kojetín 2. etapy došlo ke kompletnímu propojení Brna a Kroměříže dálnicí D1. Stavba je sofistikovaným dílem, kde byla použita řada progresivních technologií, především vysoké dálniční násypy vytvořené z kvádrů extrudovaného polystyrenu. Úsek o délce 6,6 km za 2,18 miliard Kč zahrnuje jednu mimoúrovňovou křižovatku, velkou oboustrannou dálniční odpočívku a 14 mostních objektů.

Dopravní význam stavby

Stavba navazuje na předchozí úsek dálnice D1 0133 Vyškov–Mořice a na první etapu úseku 0134.1 před provizorním napojením dálnice na silnici I/47 u Vrchoslavic, za nadjezdem silnice III. třídy. Odtud trasa dálnice vede jižně od silnice I/47. Stavba končí za mimoúrovňovou křižovatkou Kojetín se silnicí III/36724, kde navazuje na stavbu 0134.2 Kojetín–Kroměříž-západ, která je již v provozu od září roku 2008.

Rozdělení stavby D1 0134.1 na dvě etapy vyplynulo z nutnosti ochrany obce Vrchoslavice, která by se po zprovoznění stavby D1 0133 Vyškov–Mořice stala spojnicí se silnicí I/47a bez navazujícího úseku stavby 0134.1/I by veškerá automobilová doprava sjíždějící z dálnice nebo na ni navazující projížděla obcí Vrchoslavice.

Popis stavby a její technické řešení

Trasa dálnice prochází hustě osídlenou a zemědělsky využívanou krajinou moravské Hané. Je situována mimo zastavěné území tak, že nebylo nutné přistoupit k žádným demolicím stávajících objektů. Stavba dálnice však vyvolala četné přeložky a úpravy inženýrských sítí a vodních toků. Tvar zemního tělesa dálnice v předmětných úsecích byl navrhován především s ohledem na rozsah zemních prací v konkrétním místě a na geologickou skladbu podloží. V oblasti mostů byly provedeny rozsáhlé sanační opatření ve formě pilot a sanačních vrstev pod násypy.

Technickým vrcholem stavby je až 15 metrů vysoký dálniční násyp v km 51.730 - 51.853 stavby, vytvořený z bloků extrudovaného polystyrenu. Toto řešení konstrukce násypu, navazujícího oboustranně na přesypaný dálniční most přes pravý přítok Hlavnice a polní cestu, šetří zábory pozemků, neboť násyp je velmi lehký a proto nepotřebuje jinak nutné přitěžovací lavice a také téměř nesedá. Přesypaný most v tělese tohoto násypu je významně užší a nevzniká tak jinak obvyklý dlouhý tmavý tunel procházející pod dálnicí a přitěžovacími lavicemi.

Součástí stavby je také oboustranná dálniční odpočívka Křenovice, jejíž vozovky jsou stejně jako převážná část trasy dálnice opatřeny cementobetonovými kryty.

Ochrana přírody a krajiny

V oblasti životního prostředí je stavba řešena na nejvyšší možné úrovni. Primární ochranu přírody a krajiny zajišťuje již samotné vedení trasy dálnice, které respektuje stávající zástavbu, krajinný ráz i územní systémy ekologické stability. Náležitá péče byla věnována začlenění stavby do krajiny. Výsledkem je návrh co nejvíce respektující původní modelaci terénu. Křížení trasy se stávajícím systémem ekologické stability, tvořeným lokálními biokoridory vedoucími převážně napříč trasy dálnice podél jednotlivých vodních toků, je řešeno návrhem dostatečně světlých, převážně vícepolových mostních objektů, zaručujících spolu s úpravami dotčených toků a vegetačními úpravami nerušenou migraci živočichů.

Po trase dálnice jsou vybudovány čtyři konstrukce odlučovačů ropných látek, kterými protéká znečištěná dešťová voda z dálničních příkopů a kanalizace předtím, než je odvedena do vodotečí.

V souvislosti s výstavbou dálnice a jejím vodohospodářským řešením byla provedena také protipovodňová ochrana obce Křenovice. Došlo ke zřízení suché nádrže (poldru) na potoku Vlčidolka, která zachytí přívalové vody přitékající z údolí nad obcí a částečně i ze zpevněných ploch dálničních vozovek.

Technická data

 

Základní informace:
Hlavní trasa
délka: 6600 m
kategorie: D 26,5/120
počet stavebních objektů: 88
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 417 400 m3
násypy: 676 400 m3
Vozovky:
plocha vozovek bez mostů: 135 200 m2
- z toho asfaltobetonových: 23 700 m2
- z toho cementobetonových: 111 500 m2
plocha vozovek na mostech: 13 500 m2
Mostní objekty:
počet celkem: 14
- z toho na dálnici: 11
- na ostatních komunikacích: 3
celková délka mostů: 581,9 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
délka větví: 1370 m
Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
počet objektů: 13
délka přeložek: 30 000 m
Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 1036 m
objekty elektro: 1695 m
přeložka plynovodu: 14 m
Vybavení dálnice:
oboustranná odpočívka: 1
dálniční systém SOS: 1
Hlubinné zakládání:
délka pilot: 8400 bm

 

 

Odkazy