zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Bezpečnostní posudek rampy MÚK I/48 - I/57 Nový Jičín

Klient

ŘSD ČR, Správa Ostrava

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Ateliér dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy ve spolupráci s přizvanými specialisty zpracoval pro Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, Správu Ostrava expertní posudek specifického problému přestavby stávající rampy MÚK I/48 se silnicí I/57 v rámci přípravy přestavby silnice I/48 na rychlostní silnici R48.

Dopravně inženýrské posouzení východní rampy MÚK Nový Jičín – západ bylo zpracováno striktně v souladu se směrnicí 2008/96/EC Management bezpečnosti silniční sítě. 

Stávající uspořádání dopravního prostoru bylo posouzeno v souladu s principy Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, zatímco navrhovaný objekt S0 117 nová obslužná komunikace ČS PHM a jeho připojení k navrhované okružní křižovatce byly posouzeny Bezpečnostním auditem. Obě části posudku byly vypracovány týmem certifikovaných auditorů.

Jako součásti posudku byly realizovány:

1.  Kapacitní výpočet navrhované okružní křižovatky silnice I/57 s rampou z I/48 s novým vjezd do areálu firmy BONO, umístěného nyní v "oku" mimoúrovňové křižovatky (založený na špičkové hodině dle předchozího průzkumu)

2.  Bezpečnostní inspekce stávající křižovatky u vjezdu do areálu firmy BONO

3.  Bezpečnostní audit připojení firmy BONO do okružní křižovatky rampy MÚK R48xI/57 se silnicí I/57 dle dokumentace Pragoprojektu 

4.  Expertní posouzení možnosti řešení nového připojení firmy BONO (prostorové řešení nového připojení, včetně ohledu na případný pohyb chodců)

5.  Expertní posouzení aktuálnosti jednotlivých připomínek ŘSD ČR ÚV Brno dle platných technických předpisů a norem