zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Ekonomické hodnocení efektivity investičního záměru Silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat

Klient

Město Valašské Meziřičí

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Přeložka silnice I/57, stavba „I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat“, je součástí nového dopravního řešení tahu I/57, propojujícího rychlostní silnici R48 u Palačova s městem Vsetín a dále navazující plánovanou rychlostní silnicí R49 vedoucí na Slovensko.

Součástí ekonomického posouzení záměru byla identifikace ovlivněných úseků stávající silniční sítě, a to jak na vlastní silnici I/57, tak i dalších silnicích i místních komunikacích, kde lze očekávat změnu dopravního zatížení v souvislosti s výstavbou nových mimoúrovňových křižovatek na přeložce silnice I/57. Celkem vstupovalo do ekonomického posouzení 19 úseků stávající sítě komunikací a 8 úseků nového stavu tvořených jak vlastní přeložkou silnice I/57, tak i významnými přeložkami křižujících komunikací.

Vzhledem k specifickému řešení stávajícího průtahu silnice I/57 Valašským Meziříčím, na kterém existuje několik malých okružních křižovatek, byla po konsultaci s odborným pracovištěm ŘSD Praha použita pro stanovení rychlostí na stávajícím průtahu silnice I/57 metoda tzv. plovoucího vozidla. Ve spolupráci s ŘSD Praha byla rovněž podrobněji zkoumána nehodovost na stávajících úsecích silniční sítě.

Tento detailní přístup významně ovlivnil výsledné řešení, které shledalo investici jako efektivní a vyústilo v doporučení pro realizaci investice.