zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Zámer podle §22 zák. č. 24/2006 Z. z - Dálnice D4 Bratislava, křižovatka Ivanka sever – Stupava

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Zámer byl zpracován na základě technického řešení ve stupni technické studie zpracované firmou HBH Projekt spol. s r.o.

Předmět Zámeru se nachází na území Slovenské republiky a je součástí tzv. „nultého“ okruhu Bratislavy představovaného dálnicí D4. Jedná se o novostavbu dálnice mezi křižovatkou s dálnicí D1 severně od Ivanky pri Dunaji po křižovatku se silnicí I/2 jižně od Stupavy, a to ve čtyřpruhovém uspořádání návrhové kategorie D 26,5/120, se třemi mimoúrovňovými křižovatkami (MÚK Ivanka pri Dunaji – sever, MÚK Rača, MÚK Záhorská Bystrica) a s tunelovým úsekem kategorie T 8,0/80 (pro každý směr jedna trouba) pod masívem Malých Karpat.

Předmětný úsek dálnice D4 především odlehčí aglomeraci Bratislava a jejím obyvatelům, přes kterou je v současné době tranzitní doprava vedena a zároveň zkrátí vzdálenost přepravních tras ve směru západ – východ. Celkově se v dotčeném území zvýší dostupnost a plynulost dopravy.

Posuzované varianty v Zámeru označené 2,3 a 7 se liší vlastním směrovým vedením a tedy i celkovou délkou záměru (16,785 až 18,056 km), počtem tunelů (Varianta 2 a 7 jeden, Varianta 3 dva) a celkovou délkou tunelů (5,437 až 9,481 km).

U všech variant bylo v rámci Zámeru provedeno hodnocení vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na obyvatelstvo. Následovalo komplexní závěrečné hodnocení spolu s technicko-ekonomickým a dopravním porovnáním. Jako nevhodná byla identifikována Varianta 3 (zatížení obytné zástavby Rači a Borinky, závažné střety s chráněnými územími přírody, zásah do vinohradnického obrazu krajiny, nesoulad s platnou ÚPD, složité a finančně náročné technické řešení). U Varianty 2 a 7 byly vlivy hodnoceny jako únosné, navržena byla celá řada opatření.

Na základě podání Zámeru vydalo MŽP Slovenské republiky dne 18.7.2010 Rozsah hodnotenia, který vymezuje jednotlivé varianty a rozsah jejich hodnocení v dalším stupni procesu EIA (Správa o hodnotení činnosti).